คู่มือการใช้งาน


การลงทะเบียนสมาชิก

1. ในการเล่นเกมส์ใด ๆ ของทางเว็บไซต์ Zak168 ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับ Zak168
(ในที่นี้เรียกว่า "บัญชีผู้เล่น")

2. Zak168 มีสิทธิในการเลือกผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ทำหน้าที่ในการรับชำระเงินและ/หรือจ่ายเงินในนามของ Zak168

3. Zak168 อนุญาตมีบัญชีสมาชิกเพียงหนึ่งบัญชีต่อ 1 ท่าน เท่านั้นในเว็บไซต์นี้ หากท่านพยายามที่จะเปิดบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่งบัญชี ทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดอาจถูกระงับหรือปิดบัญชีได้

4. หากท่านพบว่า บัญชีสมาชิกของท่านมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ที่มีชื่อแตกต่างกันสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง Zak168 ได้รับทราบในทันที

5. วิธีสมัครสมาชิกจะทำได้โดยการที่ท่านกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนและส่งไปยัง Zak168 ทางระบบออนไลน์ โดย Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุมัติการเปิดบัญชีให้กับสมาชิกได้

6. ท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยเฉพาะ รายละเอียดการติดต่อรวมทั้งที่อยู่อีเมล์และที่อยู่ให้ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจะต้องเป็นจริงและมีความถูกต้อง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพียงผู้เดียวที่จะยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้กับทางเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท่านจะต้องยินยอมให้ทาง Zak168 สามารถดำเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นจากทางบริษัทเองหรือผ่านทางบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการฝากเงินของผู้เล่น ท่านอาจจะถูกขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ ถ้าท่านไม่ได้ให้ข้อมูล หรือ เอกสารตามที่ทางบริษัทได้ทำการแจ้งไว้ หรือหากข้อมูลหรือเอกสารที่ท่านดำเนินจัดหามา หากมีการตรวจพบว่าเป็นเอกสารหรือข้อมูลเป็นเท็จหรือมีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันหนึ่งอันใด บัญชีสมาชิกของท่านอาจถูกบระงับหรือปิด

7. Zak168 ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีการเข้าใช้งานจากบุคคลอื่นเนื่องจากกรณีที่สมาชิกเปิดเผยข้อมูลของตนต่อสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

8. Zak168 ไม่อนุญาตให้สามารถทำการโอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่านไปยังบัญชีสมาชิกของผู้อื่น หรือการรับเงินจากบัญชีของผู้อื่นเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน

9. Zak168 ไม่อนุญาตให้ ขายบัญชีผู้เล่น โอนเงินหรือลงทะเบียนให้หรือใช้ข้อมูลของผู้อื่นในการลงทะเบียนภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

ภาระหน้าที่ของท่านในฐานะผู้เล่น

1. ท่านต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมาย

2. ท่านจะทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ และเป็นสมาชิกจะต้องมีจุดประสงค์หลักที่เข้าร่วมคือเพื่อการเล่นเกมส์เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของท่าน จำกัดไว้ให้เป็นงานอดิเรก หรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสนุก ผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นและมิใช่เป็นการกระทำซึ่งเล็งเห็นให้เกิดผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน หรือ กระบวนการอื่น ๆ

3. ท่านเข้าร่วมในเกมส์ตามความประสงค์ของท่านเองและมิใช่เป็นการกระทำเพื่อบุคคลอื่นบุคคลใด

4. สมาชิกยืนยันว่าตนเองไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์และอิสราเอล

5. ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง Zak168 ในช่วงที่สัญญานี้ยังมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลในการบังคับใช้

6. ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการรายงานและจ่ายภาษีที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีที่มีการชนะเงินรางวัลจากทาง Zak168

7. เงินที่ท่านได้ฝากเข้าไว้ในบัญชีผู้ใช้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเงินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมาย

8. ท่านมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมในเกมส์ ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการสูญเสียเงินฝาก ในเงินที่ท่านได้ฝากเข้าในบัญชีสมาชิกของท่านได้

9. ท่านไม่มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในทางที่ผิดหรือกระทำการใด ๆ กับคุณและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ขัดต่อกฎหรือกฎหมายที่มีไว้ ไม่มีการใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นเกมส์หรือ เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์ช่วยในการเล่นเกมส์ ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปิดบัญชีสมาชิกของท่าน หรือไม่อนุมัติให้ท่านเข้าร่วมในเกมหรือกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

10. ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือการถอนเงินจากบัญชีสมาชิกของท่าน ท่านเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้บัตรเครดิตหรือรูปแบบในการจ่ายเงินอื่นใดที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายและท่านต้องเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง

11. ซอฟท์แวร์ที่ได้จัดทำขึ้นให้กับทางผู้เล่น ทาง Zak168 เป็นเจ้าของ หรืออาจมีที่มาจากบริษัทอื่นใด ทั้งนี้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้เหล่านี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวของท่าน หรือเพื่อใช้เป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ให้สอดคล้องตามกฎ และข้อระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12. ลักษณะการปฏิบัติตนในการเล่นเกมส์ที่ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านควรมีความสุภาพต่อผู้เล่นท่านอื่น ๆ และ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Zak168 ท่านควรคำนึงและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาและพฤติกรรมที่ไม่สุภาพรวมทั้งการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องแชทสนทนา

13. Zak168 สงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินใด ๆ และพิจารณายอดเงินชนะเดิมพันทั้งหมดรวมถึงโบนัสเป็นโมฆะ หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น:

      กรณีที่ระบบคาสิโนมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องทางเทคนิค Zak168 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการบริการต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหาย หรือขัดข้องใด ๆ อย่างไรก็ตามทางเราจะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด หลังจากที่เราได้ตระหนักถึงข้อขัดข้องนั้น ๆ แล้ว เกิดข้อขัดข้องของระบบการสุ่มของเกม (random number generator) ที่ทางเราได้ใช้อยู่ในระบบเกมส์และผลิตภัณฑ์ของเรา จำนวนเกมส์หรือจำนวนเงินชนะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องของผู้ให้บริการเกมส์ (game provider) หรือข้อขัดข้องของระบบ และสมาชิกได้วางเดิมพันบนเว็บไซต์ของ Zak168

หลักฐานการโอนเงิน

    สำหรับลูกค้าที่โอนเงินเข้ามาเพื่อเล่นเกมส์กับทาง Zak168 ต้องเตรียมหลักฐานการโอนเงินตาม 4 ข้อนี้เท่านั้น คือ

1. หลักฐานการโอนเงินออนไลน์หรือสลิปโอนเงินออนไลน์ จะต้องเป็นสลิปออนไลน์ที่มาจากบัญชีที่ยืนยันไว้กับทาง Zak168 เท่านั้น หากมีกรณีที่สลิปออนไลน์นั่นมาจากบัญชีธนาคารอื่นที่นอกเหนือจากบัญชีธนาคารที่ท่านได้ทำการยืนยันบัญชีไว้กับทาง Zak168 ชื่อบัญชีธนาคารอื่นนั้นจะต้องตรงกับชื่อของท่านที่ยืนยันตัวตนไว้กับทาง Zak168 เท่านั้น และที่สำคัญท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารนั้น ๆ

2. สลิปกระดาษจากตู้ฝากเงินสดของธนาคาร (CDM) และตู้กดเงินสดของธนาคาร (ATM) ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบสลิป 2 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ Zak168 เท่านั้น” 2.“ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 2 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

3. ใบเสร็จหรือหลักฐานการฝากเงินของธนาคารกรณีเข้าไปทำเรื่องฝากเงินที่ธนาคาร ท่านจะต้องเขียนกำกับบนใบเสร็จการฝากเงินของธนาคาร 3 อย่าง คือ 1.”ใช้กับ Zak168 เท่านั้น” 2.”ชื่อ-นามสกุล หรือ อีเมล” ของท่าน 3.เวลาที่ทำเรื่องฝากเงิน ท่านจะต้องเขียนให้ครบทั้ง 3 อย่างนี้ ด้วยปากกา เท่านั้น

4. ตู้บุญเติม หรือ หลักฐานการโอนเงินที่เป็น SMS ท่านจะต้องถ่ายรูปข้อความ SMS ควบคู่กับเอกสารหรือบัตรประชาชนที่ท่านใช้ยืนยันตัวตนกับเว็บเราเท่านั้น

การฝากเงินเข้าในบัญชี

1. ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นในเกมใด ๆได้ ก็ต่อเมื่อท่านมีเงินในระบบเพียงพอต่อการเข้าร่วมการเดิมพันนั้น

2. การฝากเงินบางรูปแบบอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิธีการ สำหรับค่าธรรมเนียมในการฝากเงินขณะนี้ ให้เข้าไปดูในส่วน "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ "ฝากเงิน" โดยธนาคารของท่านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปในการโอนเงินหรือการจ่ายรูปแบบอื่น

3. เมื่อท่านใช้งานผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการฝากเงิน เงินดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็ต่อเมื่อ Zak168 ได้รับการอนุญาตรหัสยืนยัน หาก Zak168 ไม่ได้รับข้อมูลข้างต้น ท่านก็จะไม่สามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีเดิมพันได้

4. Zak168 สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนของท่านเพิ่มเติม เมื่อมีการฝากเงินเข้าสู่ในบัญชีสมาชิกและ Zak168 ไม่ให้สินเชื่อใดๆ สำหรับการใช้บริการ

5. ยอดคงเหลือในบัญชีเครดิตสมาชิกของท่านจะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

การจัดการบัญชี

1. Zak168 เป็นผู้จัดการระบบบัญชีสมาชิกของท่าน คำนวณจำนวนเงินของท่านที่ได้ลงเดิมพัน หรือเสนอให้มีการเดิมพัน ซึ่งจะแสดงถึง “เงินเก็บในระบบ” และ “เงินที่ใช้เดิมพันได้” รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับเงินเดิมพันในแต่ละครั้งที่มีการเดิมพันระหว่างท่านกับสมาชิกท่านอื่น ๆ และ Zak168 จะคำนวนบัญชีที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง และถือเป็นการสิ้นสุด ไม่มีข้อผิดพลาด และจะไม่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนใด ๆ ต่อไป

2. เงินที่อยู่ในบัญชีสมาชิกของท่านที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการเดิมพัน ถือเป็นบัญชี "เงินที่ใช้เดิมพันได้"

3. หากท่านได้ทำการเดิมพันในเว็บไซต์ Zak168 ทางเราจะเก็บเงินเดิมพันดังกล่าวในระบบไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลของผู้ชนะ ในช่วงนี้เงินเดิมพันที่ท่านร่วมรายการจะไม่สามารถยกเลิกหรือทำการถอนได้ ภายใต้การควบคุมของ Zak168

การจ่ายเงินรางวัล

1. เมื่อมีการประกาศผลของเกมส์แล้ว ทาง Zak168 จะทำการยืนยันผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ๆ และจะมีการรวมผลการชนะในทุกรายการ เพื่อนำไปใช้กับบัญชีสมาชิกของท่าน

2. หากทาง Zak168 ให้เงินเครดิตเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้ชนะในเกมส์นั้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ทางบุคคล หรืออื่น ๆ จำนวนเงินนั้นถือเป็นทรัพย์สินของทาง Zak168 และจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกโอนออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านทันที หากก่อนที่ทาง Zak168 จะรับทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าวที่เกิดขึ้น ท่านได้ทำการถอนเงินจำนวนนั้นโดยที่ท่านมิได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมาย การจ่ายเงินผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวบริษัทกำหนดให้เป็นเงินที่ต้องได้รับการชำระคืนจากท่านมายัง Zak168 ทั้งนี้ใน ทุกกรณีที่มีการให้เงินผิดพลาด ท่านจะต้องแจ้งให้กับทาง Zak168 รับทราบทันที

การถอนเงิน

1. ในกรณีที่ท่านฝากเงินเข้ามาโดยไม่มีการรับโบนัสจากโปรโมชั่นใด ๆ ท่านจำเป็นต้องวางเดิมพันเท่ากับจำนวนยอดฝากที่ท่านได้ฝากเข้ามาเท่านั้น จึงจะสามารถทำรายการถอนได้

2. การถอนเงินจะต้องทำผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น โดย Zak168 จะไม่ยอมรับการถอนเงินที่มาจากทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

3. Zak168 มีการนำเสนอรูปแบบในการถอนที่หลากหลาย โดยในการถอนนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการถอนที่ท่านได้เลือกไว้ ท่านสามารถถอนเงินที่ได้จากการชนะเกมเดิมพันได้ โดยการถอนเงินนั้นจะดำเนินการตามวิธีที่ท่านเคยได้เลือกไว้สำหรับการฝากเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆในการถอนเงิน ท่านสามารถเลือกได้โดยเข้าไปที่ "ข้อมูลส่วนตัวของฉัน" และ"ถอนเงิน" สำหรับการเลือกในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือไปจากนี้ ธนาคารของท่านอาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมนี้อาจเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้

4. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้วิธีการถอนเงินของท่าน เป็นวิธีเดียวกันกับทีท่านเคยได้ทำการฝากเงินเข้ามากับทางระบบ และอาจมีการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่ท่านได้ใช้ยืนยันตัวตนเข้ามาในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการถอน

5. ก่อนที่รายการถอนจะถูกดำเนินการ ทุกรายการแจ้งถอนของท่านจะถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตในการวางเดิมพัน การเดิมพันที่ในเกมส์ที่เสมอต่ำ หรือการเดิมพันในแบบที่ป้องกันความเสี่ยงในการเดิมพัน จะถูกพิจารณาว่าสมาชิกมีความตั้งใจเล่นโดยมีเจตนาที่จะทุจริตเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขของโบนัสนั้น ๆ ในกรณีที่ Zak168 ตรวจพบการทุจริตใด ๆ Zak168 มีสิทธิ ที่จะระงับการถอน หรือหักเงินชนะและโบนัสออกจากบัญชีของสมาชิก โดยปกติแล้ว ในกรณีที่สมาชิกได้รับเครดิตทดลองเล่น ก่อนถอนผู้เล่นจะต้องทำการฝากเท่ากับจำนวนเงินที่ชนะ และทำยอดหมุนเวียนครบตามเงื่อนไขจึงจะสามารถถอนได้

6. สมาชิกไม่สามารถทำรายการถอนได้ หากผู้เล่นยังวางเดิมพันไม่ครบเท่ากับยอดฝากหรือเท่ากับยอดหมุนเวียนของโบนัสนั้น ๆ

7. Zak168 จะทำการส่งเงินคืนให้สมาชิกผ่านทางบัญชีที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีธนาคารของผู้เล่นเอง

8. การถอนเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถทำได้ผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้น หากผู้เล่นมีบัตรมากกว่า 1 ใบ Zak168 จะดำเนินการผ่านบัตรที่ผู้เล่นใช้ฝากเงินบ่อยที่สุดในรอบ 6 เดือน การถอนเงินจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตปกติระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 3-5 วันทำการ (ตัวอย่าง สำหรับบัตรมาสเตอร์การ์ด ไม่สามารถใช้ถอนเงินได้ )

9. Zak168 สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขยอดลิมิตการฝากและถอนเงินจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการยกเลิกหรือปฏิเสธการดำเนินการฝากหรือถอนเงินผ่านวิธีดังกล่าว

การวางเดิมพัน

1. ท่านต้องแสดงความจำนงในการเติมเงินแต่ละครั้งนั้นมีความต้องการรับโปรโมชั่นไหน หรือแสดงความจำนงว่าไม่รับโปรโมชั่นใด ๆ ถ้าหากท่านไม่แจ้งการเดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะ

2. Zak168 ไม่สามารถยกเลิกเดิมพันใด ๆ ของท่าน เมื่อการเดิมพันนั้นได้ทำการยืนยันแล้ว

3. Zak168 ไม่ขอรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวในส่วนของข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์

การหักเดิมพัน

    เงินเดิมพันจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านทันทีเมื่อท่านได้วางเดิมพันแล้ว โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินหรือประกาศแล้วและ Zak168 จะไม่มีการคืนเงินเดิมพันที่วางไปในเกมส์ ซึ่งเงินเดิมพันนั้นได้ในรอบใหม่โดยที่ยังไม่ได้ตกลงใจหรือมีข้อสรุป เงินเดิมพันดังกล่าวจะถือว่าเป็นการตกลงเล่นเมื่อเสร็จสิ้นเกมส์และชนะเกมส์ดังกล่าว กรณีนี้ ท่านจะได้รับเครดิตเข้าในบัญชีของท่านทันที และให้ถือว่าการตัดสินการเดิมพันของ Zak168 ถือเป็นที่สุด

ความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวของผู้เล่นในการชนะเกมส์

    ภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการชนะเกมส์ใดที่ท่านได้รับ รวมถึงการชำระเงินอื่น ๆ ให้แก่ผู้เล่นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินรางวัลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเงินรางวัลจะไม่สามารถโอน ทดแทน หรือแลกเป็นรางวัลรูปแบบอื่นใดได้

เงินรางวัล

1. ในการอนุญาตหรืออนุมัติให้มีการถอนเงิน Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ท่านส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานยืนยันตัวตน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต/บัตรเดบิต พาสปอร์ต ใบขับขี่ ประวัติธุรกรรมทางธนาคารล่าสุด หรือเอกสารอื่นตามที่ทาง Zak168 เห็นว่าจำเป็น หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำเรียกร้องเพื่อความปลอดภัย ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนเงินหรือยกเลิกการโอนเงินรางวัลให้กับบัญชีของผู้เล่น

2. เงินรางวัลโบนัสจากโปรโมชั่น ถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม การอัพเดตของบัญชีเหล่านี้ไม่ถือเป็นหลักฐานในการชนะเกมส์ และรวมถึงเงินที่ได้ทำการโอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบหลักฐานของการฉ้อโกงหรือการทุจริต ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือยกเลิกเงินรางวัลดังกล่าวและดำเนินการใดต่อบัญชีของผู้เล่นตามความเหมาะสม

3. เงินโบนัสจะสามารถแปลงเป็นเงินจริงและทำการถอนได้ภายหลังผู้ใช้ได้ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่น นั้น ๆ สมบูรณ์แล้ว

โปรโมชั่น

1. เข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ท่านจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หากท่านไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Zak168 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่แอพลิเคชั่นได้รับการยืนยันแล้ว

3. ข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้เล่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขไอพี เท่านั้น

4. การเดิมพันใดๆที่เล่นทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับการเดิมพันสะสมหรือยอดหมุนเวียนใดๆที่เกี่ยวข้อง

5. ในกรณีที่ผู้เล่นทำธุรกรรมการถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นฝากเงินอื่น ๆ หลังจาก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการถอนเงิน

6. ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสอื่น ๆ โบนัสที่เข้าร่วมในปัจจุบันจะต้องสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นก่อนตามข้อกำหนดในการวางเดิมพันภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการฝากเงินครั้งแรกของคุณ หากโบนัสไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันเงินที่สะสมไว้ในยอดโบนัสจะถูกริบคืน

ผลิตภัณฑ์

1. สล็อต

     การเดิมพันจากเกมทุกหมวดเกมส์จะมีส่วนช่วยในการคำนวณความต้องการในการวางเดิมพัน เกมส์บางประเภทเช่นเกมส์โต๊ะ เกมไพ่ รูเล็ต ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการวางเดิมพัน การชนะใดๆ จากการเล่นฟรีสปินจะปรับยอดเงินจริงเข้าบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องมีการเดิมพันใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่มีการชนะแจ๊คพ็อต เงินที่ได้จากเงินรางวัลจะถูกส่งมอบโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องส่งมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันแรกของปฏิทินเดือนถัดไปโดยส่งตรงให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลให้กับบริษัทอย่างทันท่วงที ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงที่จะปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบรางวัลในชนะแจ๊คพ็อตต่อบริษัทเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น สมาชิกสามารถถอนเงินสูงสุดประมาณ 1,500,000 ต่อเดือนและสามารถถอนเงินได้สูงสุดไม่เกินประมาณ 250,000 บาทต่อการถอนเงินในแต่ละครั้ง วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลทั้งหมดของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะจากโปรเกรสซีฟใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นสามารถขอเป็นกรณีพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับคำขอดังกล่าวลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงว่าบริษัทอาจหักค่าร้อยละ ("อัตราการลดหย่อน") ออกจากเงินรางวัลที่ได้จากโปรเกรสซีฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอดังกล่าวหลังจากที่ บริษัทดำเนินการตามคำขอถอนเงินพิเศษ เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นได้รับการยืนยันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว "ฟรีสปิน" ใดๆที่ได้รับในขณะที่ใช้เงินโบนัสยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำยอดหมุนเวียนทั้งหมด เงินที่ได้รับจากการใช้ "ฟรีสปิน" เหล่านี้จะผูกกับเงินฝากใดๆ ที่ตามมาจนกว่าจะครบตามกำหนดที่ตั้งไว้ การเดิมพันสะสมยอดหมุนเวียนที่เล่นในเกมของ PlayTech ทุกประเภท จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นของสล็อตเกมส์

2. ป๊อก8 ป๊อก9 (เกมส์ไพ่ป๊อกเด้ง)

2.1 เงื่อนไขการเป็นเจ้ามือ

2.1.1. เกณฑ์การเป็นเจ้ามือสำหรับโถงนี้คือ_คะแนน

2.1.2. จำนวนรอบการเป็นเจ้ามือตั้งค่าไว้ 5 รอบ

2.2 การตั้งค่าบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.1. เมื่อทรัพย์สินรวมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเกณฑ์การเป็นเจ้ามือ จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.2. เมื่อเป็นเจ้ามือยังไม่ครบ 5 รอบ แต่ผู้เล่นคนอื่นในเกมส์ได้ออกจากโถงเกมแล้ว จะถูกบังคับให้พ้นจากการเป็นเจ้ามือ

2.2.3. เมื่อผู้เล่นออกจากเกมส์ ถึงแม้จะเป็นเจ้ามือยังไม่ถึง 5 รอบ ก็จะถูกบังคับให้ออกจากการเป็นเจ้ามือ

2.3 การเป็นเจ้ามือต่อ

2.3.1. เกมส์ได้ตั้งค่าการเป็นเจ้ามือไว้ 5 รอบ หากคุณได้เป็นเจ้ามือแล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นเข้าคิว เมื่อเกมที่เหลือ 4 รอบสิ้นสุดลงระบบจะสอบถามผู้เล่นว่าต้องการเป็นเจ้ามือต่อหรือไม่

2.3.2. แต่หากคุณสมบัติของผู้เล่นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ระบบจะไม่ให้เป็นเจ้ามือต่อ (โปรดอ้างอิงได้จากกติกาการเป็นเจ้ามือ)

2.4 เกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน (ในกรณีมีเงินไม่พอต่อการจ่ายผลตอบแทน)

2.4.1. ให้ถือลำดับการจ่ายตามความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่ (อาจเป็นไปได้ที่ผู้เล่นจะได้เพียงเงินเดิมพันกลับไป แต่ไม่ได้ชิปที่เล่นชนะ)

ตัวอย่างอธิบาย

    ผู้เล่น 5 คน คือ A, B, C, D, E โดย A เป็นเจ้ามือ B, C, D, E เป็นผู้เล่น ในเกมหนึ่ง A แพ้แก่ทุกคน ความใหญ่เล็กของรูปแบบไพ่มีลำดับดังนี้ B > C > D > E ดังนั้นลำดับการจ่ายผลตอบแทนจะเป็นการจ่ายให้แก่ B ก่อน หลังจากจ่ายให้ B แล้วยังมีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ C หลังจากจ่ายให้แก่ C แล้วไม่มีทรัพย์สินเหลือพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้เล่นคนอื่น ดังนั้น D, E จะได้แค่นำเอาเงินเดิมพันของตนเองกลับไป

2.5 ขั้นตอนการจ่ายเงิน

2.5.1. คืนจำนวนเงินเดิมพันแก่ผู้ชนะ

2.5.2. เก็บเงินเดิมพันของผู้แพ้มาให้แก่เจ้ามือ (หัก % ค่าต๋ง)

2.5.3. เจ้ามือจ่ายให้แก่ผู้ชนะตามจำนวนวงเงินที่ชนะ (หัก % ค่าต๋ง)

2.6 ข้อจำกัดการเดิมพัน

2.6.1. มื่อทรัพย์สินของผู้เล่น ต่ำกว่า 5 เท่าของชิปเดิมพันที่ต่ำที่สุดชิปดังกล่าวจะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง

ตัวอย่างอธิบาย

    สมมติว่าจำนวนลงเดิมพันขั้นต่ำสุดของห้องใดห้องหนึ่งคือ 100 โดยห้องดังกล่าวมีชิปที่สามารถลงเดิมพันแบ่งเป็น 100, 500, 1000, 1500 ขณะนั้นหากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 4,999 นั่นหมายถึงชิป 1500 และชิป 1000 จะกลายเป็นสีเทาและฟังก์ชั่นจะปิดลง หากทรัพย์สินรวมของผู้เล่น A ต่ำกว่า 499 ระบบจะถือว่าผู้เล่นมีทรัพย์สินไม่เพียงพอและจะไม่สามารถเล่นเกมต่อได้

3. คาสิโน (คาสิโนสด)

3.1 ผลในการเดิมพันทั้งสองฝั่ง เช่น "แบงเกอร์ และ เพลย์เยอร์", "ใหญ่และเล็ก" "แดงและดำ" "เดี่ยวและคู่" ฯลฯ จะไม่ถูกนับรวมในการทำยอดหมุนเวียนหรือใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

    Zak168 จะไม่ขอแสดงความรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบแทนผู้เล่นสำหรับความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น โดยการตกลงที่จะยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ผู้เล่นได้ยืนยันว่าเราจะไม่รับผิดชอบแทนผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เกมส์หยุดชะงักหรือไม่ต่อเนื่อง

    Zak168ให้คำมั่นสัญญาในการแก้ไขข้อขัดข้องอย่างยุติธรรมและทำการปรับปรุงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมิให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือภาระเกินควร โดยถือรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน โดยบันทึกเหล่านี้จะมีอายุการจัดเก็บ 5 ปี (นับตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรม) และจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในกรณีที่มีการร้องขอ

ทรัพย์สินทางปัญญา

1. Zak168 ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ นโยบาย สโลแกน หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว

2. www.Zak168.com คือ URL ของ Zak168 ไม่อนุญาตให้บุคคลใดก็ตามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่างๆ
หรือนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

3. Zak168 เป็นเจ้าของใบอนุญาต และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเทคโนโลยี ซอฟแวร์ และระบบรวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา

4. ข้อความบนเว็บไซต์ของ Zak168 เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท© และฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยลิขสิทธิ์นี้ยังคลอบคลุมถึง ตัวอักษร กราฟิก โค้ด ไฟล์และลิงค์ต่างๆ ที่ปรากฏและเป็นของ Zak168 บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เลียนแบบหรือลอกเลียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วน ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้เล่น ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมีสิทธิในการคัดลอก เลียนแบบ ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

5. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

6. ท่านยอมรับที่จะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการควบคุมเว็บไซต์ของ Zak168 หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หรือเข้าข่าย บริษัทมีสิทธิในการฟ้องร้อง

รายงานปัญหาการฟอกเงิน

1. หากผู้เล่นพบปัญหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในการใช้บริการเว็บไซต์หรือเกมของเรา ผู้เล่นมีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ Zak168 รับทราบในทันที

2. Zak168 อาจทำการล็อค ระงับ หรือปิดบัญชีของท่าน รวมถึงไม่อนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชี หากพบว่าบัญชีของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

3. การกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายหรือต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบทั้งหมด โดยบริษัทมีสิทธิในการริบเงินในบัญชีของสมาชิกด้วยเช่นกัน หรืออาจโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังองค์กรที่มีอำนาจในการควบคุมหรือตรวจสอบ

ติดต่อเรา

    หากท่านมีคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ Zak168 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำการตรวจสอบและตอบคำถามของท่าน สำหรับกรณีที่คำถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับทาง Zak168 การตัดสินใจจากดุลยพินิจของ Zak168 จะถือเป็นที่สิ้นสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Zak168


Zak168 ให้ความสำคัญด้านบริการเป็นที่สุด

เราพยายามสรรหาเกมส์ที่ดีที่สุดให้ท่านได้เล่น

ความสำคัญ

Zak168 จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการเล่นเกมส์ออนไลน์ เราขอบคุณที่ท่านไว้วางใจและหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ในการเล่นเกมส์ออนไลน์ของคุณ ทางเรามีโปรโมชั่นและรางวัลมากมายมอบให้แก่ท่าน เรายินดีรับแนะนำและคำติชมของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ความเป็นธรรมในการให้บริการ

ซื่อสัตย์และภักดีต่อผู้เล่นของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายของเราที่รักษาชื่อเสียงมาตลอดในอุตสาหกรรมนี้ เราให้การรับรองในด้าน ความยุติธรรม ความปลอดภัย ทำธุรกรรมรวดเร็ว รองรับได้หลายภาษา ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า และมีระบบที่เสถียรที่สุด

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาใดๆ ในการเล่นเกมส์ของ Zak168 กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา ทางเรายินดีที่จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยด่วนที่สุด.

กฎการเล่นเกม-กีฬา-ฟุตบอล


90 นาทีเล่น

ลาดแข่งขันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลที่ส่วนท้ายของตาราง 90 นาทีเล่นยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงการได้รับบาดเจ็บใด ๆ เพิ่มหรือการหยุดเวลา แต่ไม่รวมถึงเวลาพิเศษเวลาที่จัดสรรไว้เพื่อยิงลูกโทษเป้าหมายหรือสีทอง

ข้อยกเว้นกฎนี้ในความสัมพันธ์กับมิตรไม้ขีดไฟซึ่งทุกตลาดแข่งขันจะตัดสินบนพื้นฐานของผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเสร็จสิ้นเกม (ยกเว้นใดเวลาพิเศษ) โดยไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็น 90 นาทีเต็มเล่นและฟุตบอลชายหาดที่ ตลาดจะตัดสินเฉพาะใน 36 นาทีเล่นเพียง

สำหรับการแข่งขันที่ระบุไว้โดยเฉพาะในขณะที่เด็กและเยาวชนเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงหนุ่ม'''' เป็นคำทั่วไปที่เราใช้สำหรับฟุตบอลเล่นไม้ขีดไฟระหว่างทีมที่ผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 23 ปี

เวลาพิเศษตลาดในการเล่น

เดิมพันจะตัดสินในสถิติอย่างเป็นทางการสำหรับช่วงเวลาพิเศษ เป้าหมายหรือมุมที่ถ่ายหรือทำแต้มในช่วงเวลาที่ระเบียบไม่นับ

ตรงกันเลื่อนการแข่งขันนำไปข้างหน้าหรือที่ถูกทอดทิ้ง

unplayed หรือเลื่อนการแข่งขันจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่ไม่ใช่รองชนะเลิศสำหรับการตกตะกอนวัตถุประสงค์นอกจากจะเล่นภายในสัปดาห์เดียวกัน (สิ้นสุดวันอาทิตย์) ซึ่งในกรณีที่เดิมพันจะยืนเว้นแต่ยกเลิกโดยได้รับความยินยอมร่วมกัน

าการแข่งขันถูกเลื่อนจากวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะคืนจันทร์เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานข่าวโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันที่จะยืน

ควรจะตรงกับการใด ๆ ที่จะเล่นก่อนที่จะมีวันที่หรือเตะเวลาดังกล่าวแล้วใด ๆ แข่งขันดังกล่าวอาจจะถูกรวมให้เดิมพันถูกวางไว้ไม่ช้ากว่าเวลาเตะแก้ไข

แข่งขันถูกยกเลิกก่อนเสร็จสิ้นการเล่น 90 นาทีใด ๆ จะถือเป็นโมฆะยกเว้นสำหรับการเดิมพันที่ผลของการที่ได้ถูกกำหนดในช่วงเวลาของการถูกทอดทิ้ง

ตลาดจะต้องกำหนดอย่างเต็มที่สำหรับการเดิมพันที่จะยืนยกตัวอย่างเช่น

ผู้เล่นคนแรกที่จะทำคะแนนหรือเวลาของการเดิมพันประตูแรกจะยืนให้ยิงประตูแล้วได้คะแนนในเวลาที่ถูกทอดทิ้ง

ยกเว้นเฉพาะกฎการแข่งขันที่ถูกทิ้งร้างข้างต้นสำหรับทุกสโมสรอเมริกาใต้ที่ตรงกับผลเต็มเวลาและดับเบิลตลาดมีโอกาส (ทั้งก่อนเกมและในการเล่น) จะถูกตัดสินคะแนนในเวลาที่ถูกทอดทิ้งให้ ลีกที่เกี่ยวข้องช่วยให้ผลที่จะยืน

ตรงกันไม่ได้เล่นเป็นจดทะเบียน

ถ้าสถานที่จัดงานการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง (ที่นอกเหนือไปที่พื้นดินของทีมเยือน) แล้ววางเดิมพันแล้วจะยืนให้ทีมบ้านยังคงถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ถ้าทีมงานบ้านและออกไปสำหรับการแข่งขันที่ระบุไว้จะกลับ (แข่งขันเช่นมีการเล่นที่สนามทีมเยือนเดิม) แล้ววางเดิมพันบนพื้นฐานของรายการเดิมจะถือเป็นโมฆะ

เราจะพยายามที่จะระบุบนเว็บไซต์ของเราไม้ขีดไฟเล่นที่สนามเป็นกลาง สำหรับการแข่งขันเล่นที่สนามเป็นกลาง (ไม่ว่าจะระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่) เดิมพันจะยืนโดยไม่คำนึงถึงทีมที่จะปรากฏเป็นทีมบ้าน

ถ้าติดตั้งอย่างเป็นทางการแสดงรายการรายละเอียดที่แตกต่างกันทีมที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเราเดิมพันจะเป็นโมฆะเช่น ติดตั้งอย่างเป็นทางการระบุชื่อในทีมสำรอง / เช่นกลุ่มอายุ ภายใต้ยุค 21 / ออฟตัวอย่างเช่น ผู้หญิง

ในกรณีอื่น ๆ การเดิมพันทั้งหมดยืนรวมทั้งกรณีที่เราจะแสดงชื่อทีมโดยไม่ต้องระบุคำว่า 'จิน' ในชื่อ

การทรุดตัวของเดิมพัน

ในกรณีที่มีสถิติการให้บริการโดยสมาคมสื่อมวลชน (PA) จะใช้ในการชำระเดิมพันเว้นแต่จะมีหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถิติ PA ไม่ถูกต้อง ที่สถิติ PA ไม่ให้เราจะใช้หลักฐานที่เป็นอิสระที่จะสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานเดิมพัน หากมีหลักฐานที่ขัดแย้งอิสระเราจะตั้งอยู่บนมุมมองที่เป็นอิสระส่วนใหญ่ เมื่อเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนในกรณีที่มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีกจะจัดลำดับความสำคัญ

ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ เดิมพันอิสระจะตัดสินตามสถิติของเราเอง

ผู้เล่นคนแรก / สุดท้ายที่ทำสกอร์

ยอมรับเดิมพันเมื่อ 90 นาทีเล่นเพียง

ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอ้างผู้เล่นคนแรก / สุดท้ายที่จะต่อรองให้คะแนนสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นไปได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่ไม่ได้ยกมาจะนับเป็นผู้ชนะพวกเขาควรจะได้คะแนนเป้าหมายแรก / ล่าสุด เดิมพันในผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะเดิมพันจะเป็นเมื่อผู้เล่นคนแรกที่จะทำคะแนนที่เลือกมาหลังจากประตูแรก ผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะได้รับการพิจารณาวิ่งสำหรับผู้เล่นสุดท้ายที่ทำสกอร์เดิมพัน

แต่ละทางผู้ทำประตูแรกเดิมพัน - เราจ่ายอัตราต่อรอง 1/3 สำหรับสถานที่ไม่ จำกัด ในการเล่น 90 นาที

สอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังโดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อการตั้งถิ่นฐาน

Please note that own goals do not count in the settlement of bets.


ผลสกอร์

ทำนายคะแนนในตอนท้ายของเวลาปกติ เป้าหมายของตัวเองนับ

Correct Scores

Predict the score at the end of normal time. Own goals count.

Correct Score - First Half & Full Time

To win CORRECT SCORE, your chosen team (home or away) must win by the correct result or score.

To win CORRECT SCORE UP-5, your chosen team (home or away) must win by a goal difference of 5 or more.

Scorecasts - ผู้เล่นคนแรกที่ทำสกอร์ / สกอร์คู่

หากผู้เล่นใช้สนามหลังจากยิงประตูแล้วได้คะแนนหรือไม่ได้มีส่วนร่วมใน
เกมเดิมพันดังกล่าวจะถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งเดียวกับ
ตลาดคะแนนที่ถูกต้องหมองหมางที่เกี่ยวข้องยกการแข่งขันเวลาเตะ
หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากยิงประตูแล้วได้คะแนนการเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินให้เป็นซิงเกิ้ลที่
ตลาดผู้ทำประตูคนแรกที่อัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องยกการแข่งขันเวลาเตะ
เป้าหมายแรกของการแข่งขันควรจะเป็นเป้าหมายของตัวเองแล้วการเดิมพันจะตัดสินเมื่อ
ผู้ทำประตูถัดไปและตลาดคะแนนที่ถูกต้อง
ถ้าเป้าหมายเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันเป็นเป้าหมายของการเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินให้เป็นซิงเกิ้ลที่
ตลาดคะแนนที่ถูกต้องหมองหมางที่เกี่ยวข้องยกการแข่งขันเวลาเตะ

ทีมผู้ทำประตูแรก / ล่าสุด


เดิมพันในผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ
เดิมพันที่เลือกมาหลังจากประตูแรกให้กับทีมที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงว่าผู้เล่นที่เลือกในเกมที่
เป้าหมายของตัวเองจะไม่นับ

ในการเล่นทำประตูถัดไป


ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอ้างอิงราคาต่อรองสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นไปได้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่ไม่ได้ยกมาจะนับเป็นผู้ชนะพวกเขาควรจะได้คะแนนเป้าหมายต่อไป
เดิมพันในผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะเดิมพันจะเป็นเมื่อผู้เล่นคนแรกที่จะทำคะแนนที่เลือกมาหลังจากประตูแรก
ผู้เล่นทุกคนที่ได้รับในสนามเด็กเล่นก่อนที่เป้าหมายต่อไปคือคะแนนจะถือว่าวิ่ง

สอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังโดยหน่วยงานอย่างเป็นทางการจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อการตั้งถิ่นฐาน

เป้าหมายของตัวเองจะไม่นับ

ผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้ตลอดเวลา

ผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะได้รับการพิจารณา 'วิ่ง'

การเลือกใด ๆ จากการแข่งขันที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นนักวิ่งไม่

โปรดทราบว่าเป้าหมายของตัวเองจะไม่นับรวมในการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพัน

เดิมพันการแข่งขันผู้ทำประตู

เล่นทั้งสองจะต้องเริ่มต้นการแข่งขันสำหรับการเดิมพันที่จะยืน

ช่วงเวลาของการทำประตูแรก

หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากประตูแรกการเดิมพันทั้งหมดยืน

หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนประตูแรกการเดิมพันทั้งหมดได้รับการยอมรับสำหรับวงเวลานั้น

ได้รับการเสร็จจะได้รับการพิจารณาการสูญเสียเดิมพันและวงเวลาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงวงเวลาของการถูกทอดทิ้งจะถือเป็นโมฆะและถือว่าเป็นนักวิ่งไม่

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

เดิมพันในจำนวนของเวลาที่ได้รับบาดเจ็บจะตัดสินในเวลาที่ระบุโดยคณะกรรมการอย่างเป็นทางการที่สี่ของการมากกว่าเวลาที่เกิดขึ้นจริงเล่น

เหตุการณ์ 10 นาที

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้น 0:00-9:59 จะ classed ใน 10 นาทีแรก (เช่นมุมที่ได้รับรางวัลในช่วงนี้ แต่นำมาเฉพาะหลังจาก 10:00 จะไม่นับ)

เวลาของมุมแรก

เดิมพันจะตัดสินสิ่งที่เวลามุมก็ถูกพาตัวจริง (ไม่ใช่เวลาที่จะได้รับรางวัล)

ครึ่งเวลากอคาสต์ (ครึ่งคะแนนเวลาที่ถูกต้องและเป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์แรก)

หากผู้เล่นเข้ามาในสนามหลังจากยิงประตูแล้วได้คะแนน; ใช้เวลาส่วนหนึ่งในครึ่งปีที่ 1 ไม่มีหรือเพียง 1 เป้าหมายครึ่งหนึ่งคือเป้าหมายของตัวเองแล้วการเดิมพันดังกล่าวจะถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งเดียวกับครึ่งเวลาตลาดสกอร์ที่เกี่ยวข้อง อัตราต่อรองที่ยกมาแข่งขันในเวลาเตะ

เมื่อใดก็ตามที่กอคาสต์ (คะแนนที่ถูกต้องและเป็นผู้เล่นที่ทำสกอร์ได้ตลอดเวลา)

หากผู้เล่นไม่ได้ป้อนข้อมูลในช่วง 90 นาทีหรือเป้าหมายฝ่ายเดียวคือเป้าหมายของตัวเองแล้วการเดิมพันจะถูกตัดสินให้เป็นซิงเกิ้ลในตลาดคะแนนที่ถูกต้องหมองหมางที่เกี่ยวข้องยกการแข่งขันเวลาเตะ


Wincast (ทีมชนะและผู้เล่นที่ทำสกอร์แรก)

หากผู้เล่นเข้ามาในสนามหลังจากยิงประตูแล้วได้คะแนน; ใช้เวลาส่วนหนึ่งในเกมที่ไม่มีเป้าหมายหรือเพียง แต่เป็นเป้าหมายของตัวเองแล้วการเดิมพันดังกล่าวจะถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งเดียวในตลาดผลเต็มเวลาที่อัตราต่อรองที่เกี่ยวข้องยกการแข่งขัน เวลาเตะ

Timecast (เวลาและเป้าหมายแรกที่ผู้เล่นที่ทำสกอร์แรก)

ผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นสำหรับการเดิมพันที่จะยืนมิฉะนั้นการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่จะถือเป็นโมฆะ (ไม่คำนึงถึงเมื่อประตูแรก) ถ้าเป้าหมายฝ่ายเดียวคือเป้าหมายของตัวเองแล้วการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

เดิมพันกองพล

สำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งถิ่นฐานในกองพลเดิมพันจบในตำแหน่งของทีมในตอนท้ายของโปรแกรมที่กำหนดไว้ในการแข่งขันที่จะเป็นตัวกำหนดวาง (กฎตายความร้อนใช้ในกรณีของสองคนหรือมากกว่าทีมมัดใน standings (ตามกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการ)) และจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับรอบตัดเชือกหรือข้อสงสัยตามมาด้วยลีกที่เกี่ยวข้อง เดิมพันจะยืนอยู่ในทีมใดที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดของการแข่งขันของตน

ยกเว้นเพียงนี้สำหรับลีกอเมริกาใต้

เถื่อนที่มีการเล่นเพื่อหาผู้ชนะในลีกเมื่อทีมถูกผูกไว้ 1 จุด ในกรณีนี้

เราจะเห็นว่าผู้ชนะในลีกเป็นผู้ชนะจากรอบรองชนะเลิศต่อไป

ผู้ทำประตูสูงสุด

เป้าหมายฝ่ายเดียวภายในส่วนที่ยกมาจะนับสำหรับตลาดนี้โดยไม่คำนึงถึงของทีม (ภายในส่วนนั้น) ซึ่งพวกเขาจะทำแต้ม
ทีมงานยกมาข้างเล่นคือสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่นับ - ไม่รวมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
เป้าหมายของตัวเองจะไม่นับ กฎตายใช้ความร้อน

เดิมพันฤดูการแข่งขัน / ทีมคะแนนรวม

าทีมใดไม่ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วการเดิมพันทั้งหมดและจุดแข่งขันของทีมพนันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมงานที่จะทำโมฆะ - ชนะหรือแพ้


ผู้จัดการถาวรถัดไป


เดิมพันจะตัดสินเมื่อผู้จัดการถาวรต่อไปตามประกาศของสโมสร
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแลและผู้จัดการระหว่างกาลจะไม่นับรวมสำหรับตลาดนี้
ในกรณีของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ได้ถูกเรียกว่าผู้จัดการแล้วตกลงจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลือกที่จะเลือกทีมแรก

ผู้จัดการจะเสียตำแหน่งของพวกเขาในตอนท้ายของฤดูกาล

ในตอนท้ายของฤดูกาลที่ถูกกำหนดให้เป็นช่วงเวลาที่โปรแกรมลีกรวมถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้รับการเสร็จ

ผู้จัดการถัดไปจะเสียตำแหน่งของพวกเขา (เรกระสอบ)


ถ้าผู้จัดการไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งของเขาในตอนท้ายของการแข่งขันลีกล่าสุดที่กำหนด (รวมถึงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ)
แล้วผู้จัดการยังไม่ได้ฝากตัวเลือกที่จะถือว่าเป็นผู้ชนะตลาด

แฮนดิแคเดิมพันรวมทั้งในการเล่น (3-Way)

การตั้งถิ่นฐานจะเป็นที่อัตราต่อรองที่แสดงโดยใช้คะแนนที่เกิดขึ้นจริงในการแข่งขันปรับแต้มต่อ

ผลการแข่งขันครึ่งเวลารวมในการเล่น

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนครึ่งเวลา

ครึ่งเวลาคะแนนที่ถูกต้อง

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนครึ่งเวลา

ครึ่งกับเป้าหมายมากที่สุด

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่การตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

1 เป้าหมายครึ่ง

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเวลาครึ่งเว้นแต่การตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

1 มุมครึ่งรวมทั้งในการเล่น

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเวลาครึ่งเว้นแต่การตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

มุม 2 Way-In-Play

นั่งลงบนจำนวนรวมของมุมในการแข่งขันในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนครบ 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานจะถูกกำหนดแล้ว มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

มุมมากที่สุดในการเล่น

ตั้งรกรากอยู่ในทีมที่ได้รับมุมมากที่สุดในการแข่งขันในกรณีที่ยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดเป็นโมฆะเป็น มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

แข่งกับมุม X ในการเล่น

ตั้งรกรากอยู่ในทีมที่มาถึงจำนวนที่ยกมาจากมุมแรกในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนครบ 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นกรณีที่ชำระจะถูกกำหนดแล้ว มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

หลังจากที่ผลการ 10/20/30/40 นาที Etc ในการเล่น

ตัดสินตามผลในเวลาที่กำหนดในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น 10 ผลนาทีตัดสินตามผลในการแข่งขันหลังจาก 10:00 นาทีของการเล่น ในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนครบ 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นกรณีที่ชำระจะถูกกำหนดแล้ว

ครึ่งเวลา - เต็มเวลาผลคู่

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ฮึเพิ่มได้ตลอดเวลาและโทษจะไม่นับ

ตรงกันตำนาน

เหล่านี้เป็นเกมจินตนาการจับคู่ทั้งสองทีมในรอบของการแข่งขันเพื่อการพนันเพียงอย่างเดียว ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยเป้าหมายในการแข่งขันจริงของพวกเขาถูกถือว่าเป็นผู้ชนะ เดิมพันจะถูกตัดสินให้เป็นวาดถ้าทั้งสองทีมมีคะแนนหมายเลขเดียวกันของเป้าหมาย ถ้าการแข่งขันของทีมอย่างใดอย่างหนึ่งถูกเลื่อนออกไปหรือยกเลิกการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

ตรงพิเศษ

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นพิเศษผู้เล่นจะถือเป็นโมฆะหากผู้เล่นใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกม

เดิมพันจะตัดสินผลในตอนท้ายของ 90 นาทีเล่น เวลาพิเศษเป้าหมายทองหรือโทษฮึไม่นับยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ที่มากกว่าหนึ่งผู้เข้าร่วมจะยกมาในพิเศษและนักวิ่งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางออกที่ยืนอยู่บนที่เหลือผู้เข้าร่วม (s) หากราคาสามารถใช้ได้

ที่ทำสกอร์ชนะทีม - ผู้เล่นของทีมต้องชนะโดยอีกหนึ่งเป้าหมายและเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องทำประตูสุดท้าย

การชนะทั้งสองฝ่าย - ทีมต้องทำประตูมากกว่าฝ่ายค้านในทั้งสองของการแข่งขัน

ทีมที่ชนะจากด้านหลัง - ทีมต้องสูญเสียในขั้นตอนใดในระหว่างการแข่งขัน แต่ในไม่ช้าไปที่จะชนะการแข่งขันใน 90 นาที

ทีมที่ทำสกอร์ / นางสาวโทษ - เดิมพันทั้งหมดอยู่ใน 90 นาทีเล่นเพียง

ตรงพิเศษ

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นพิเศษผู้เล่นจะถือเป็นโมฆะหากผู้เล่นใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกม

เดิมพันจะตัดสินผลในตอนท้ายของ 90 นาทีเล่น เวลาพิเศษเป้าหมายทองหรือโทษฮึไม่นับยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ที่มากกว่าหนึ่งผู้เข้าร่วมจะยกมาในพิเศษและนักวิ่งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางออกที่ยืนอยู่บนที่เหลือผู้เข้าร่วม (s) หากราคาสามารถใช้ได้

ที่ทำสกอร์ชนะทีม - ผู้เล่นของทีมต้องชนะโดยอีกหนึ่งเป้าหมายและเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องทำประตูสุดท้าย

การชนะทั้งสองฝ่าย - ทีมต้องทำประตูมากกว่าฝ่ายค้านในทั้งสองของการแข่งขัน

ทีมที่ชนะจากด้านหลัง - ทีมต้องสูญเสียในขั้นตอนใดในระหว่างการแข่งขัน แต่ในไม่ช้าไปที่จะชนะการแข่งขันใน 90 นาที

ทีมที่ทำสกอร์ / นางสาวโทษ - เดิมพันทั้งหมดอยู่ใน 90 นาทีเล่นเพียง

ชายในการแข่งขัน

เดิมพันจะตัดสินตามผลที่ประกาศโดยผู้มีอำนาจจัดการ (เช่นสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ) ถ้าไม่มีผลอย่างเป็นทางการแล้วการเดิมพันจะตัดสินขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่นำเสนอกับผู้ชายคนหนึ่งจากการแข่งขันรางวัลบนท้องฟ้าทีวี ถ้าการแข่งขันไม่ครอบคลุมโดยอาศัย Sky เดิมพันจะตัดสินขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่ได้รับรางวัลนำเสนอโดยสหราชอาณาจักรบกทีวี (หรือโฆษกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หากไม่มีการนำเสนอสดการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะทำไม่คำนึงถึงว่าผู้เล่นคนใดจะแสดงเป็นพรีเซนเตอร์ของโปรแกรมหรือเกจิ

ผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันใด ๆ จะถือว่า 'วิ่ง' ผู้เล่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอให้กับผู้เล่นมากกว่าหนึ่งแล้วกฎที่ตายแล้วความร้อนจะนำไปใช้

ราคาจะสามารถใช้ได้เมื่อมีการร้องขอสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ยกมาเครื่องเล่น unquoted จะนับเป็นผู้ชนะพวกเขาควรจะได้รับจากคนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน

มีโอกาสเกิดคู่

ตัวเลือกต่อไปนี้:


1 หรือ X - หากผลเป็นทั้งบ้านหรือวาดเดิมพันเมื่อตัวเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
X หรือ 2 - หากผลที่ได้คือทั้งวาดหรืออยู่ห่างเดิมพันเมื่อตัวเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
1 หรือ 2 - หากผลที่ได้คือทั้งบ้านหรือออกไปแล้วเดิมพันในตัวเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
หากการแข่งขันมีการเล่นที่สนามเป็นกลางทีมที่มีชื่อแรกถือว่าเป็นทีมบ้านต่อการเดิมพัน

แต้มต่อ ASIAN

โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพัน:


แฮนดิแค็สายบอล 0
ถ้าทั้งสองทีมชนะโดยอัตรากำไรขั้นต้นที่พวกเขา (ทีมที่ชนะ) จะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะการเลือก
ในกรณีที่มีการจับการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพันเป็น

เสียเปรียบสาย 0,0.5 บอล

ทีมให้เริ่มต้นลูก 0,0.5:

ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- วาด - เดิมพันครึ่งมีการคืนเงินให้กับการเลือกนี้อีกครึ่งหนึ่งของสัดส่วนการถือหุ้นเป็นประเภทที่แพ้
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกเป็นผู้แพ้

ทีมที่ได้รับการเริ่มต้นลูก 0,0.5:


- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- ดึง - ครึ่งเสาเป็นปึกแผ่นในราคาของการเลือกที่เลือกอีกครึ่งหนึ่งเป็นคืนเงินให้กับลูกค้า
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกเป็นผู้แพ้

เสียเปรียบสาย 0.5 Ball

ทีมให้ลูกเริ่มต้น 0.5:

- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- วาด - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

ทีมที่ได้รับการเริ่มต้นที่ลูกบอล 0.5:

- ชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- วาด - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- แพ้ด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

เสียเปรียบสาย 0.5,1 บอล

ทีมให้เริ่มต้นลูก 0.5,1:

- ชนะ 2 หรือมากกว่า - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
- ชนะตรง 1 - ครึ่งสัดส่วนการถือหุ้นเป็นที่ตั้งรกรากอยู่ในราคาของการเลือกที่เลือกอีกครึ่งหนึ่งเป็นคืนเงินให้กับลูกค้า
- วาดหรือสูญเสียโดยการให้คะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

Team receiving a 0.5,1 ball start:


- วาดหรือชนะด้วยคะแนนใด ๆ - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- สูญเสียโดยตรง 1 - ครึ่งเสาเป็นคืนเงินให้กับลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งเป็นประเภทที่แพ้
- สูญเสียโดย 2 หรือมากกว่า - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

ลงชื่อในบรรทัดที่ 1 Ball

ทีมเริ่มต้นให้ลูกเต็ม:

- ชนะ 2 หรือมากกว่า - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้ชนะ
- ชนะตรง 1 - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินให้กับลูกค้า
- วาดหรือสูญเสีย - การเดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

ทีมที่ได้รับการเริ่มต้นลูกเต็ม:

- ชนะด้วยคะแนนหรือวาด - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้ผู้ชนะ
- สูญเสียโดยตรง 1 - เดิมพันทั้งหมดเมื่อเลือกนี้จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินให้กับลูกค้า
- สูญเสียโดย 2 หรือมากกว่า - เดิมพันทั้งหมดในการเลือกนี้เป็นผู้แพ้

เอเชียนแฮในการเล่น (รวมเดิมพันครึ่ง 1st/2nd)

เดิมพันทั้งหมดในเอเชียนแฮในการเล่นตลาดจะตัดสินไปตามความคิดเห็นของบรรทัดสำหรับส่วนที่เหลือของเกม / ครึ่งหลังจากการเดิมพันที่ได้รับการตี
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายใด ๆ ก่อนที่จะมีการวางเดิมพันจะถูกละเว้นสำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งถิ่นฐาน

พิการกับ Asian Corner

มุมทั้งหมดหรืออุปสรรคมุมครึ่ง - ในตอนท้ายของการแข่งขันแฮนดิแคถูกนำไปใช้นับมุมสุดท้ายและ
ทีมงานมีมุมมากที่สุดหลังจากปรับสำหรับคนพิการถือว่าเป็นผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งถิ่นฐาน
ถ้าจำนวนของมุมสำหรับแต่ละทีมจะมีค่าเท่ากับแต้มต่อหลังจากที่ถูกนำไปใช้การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันกลับ

แต้มต่อมุม - ไตรมาสอยู่ที่ 0.5 ตัวอย่าง 1 คือแต้มต่อมุม¾,
ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของคุณแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันระหว่างมุมครึ่งหนึ่งและมุมทั้ง

ตัวอย่าง:

อาร์เซนอลวีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, แฮนดิแคมุมเอเชียคือ 0.5, 1 กับอาร์เซนอลเป็นที่ชื่นชอบ:
คุณเดิมพันอาร์เซนอล คุณชนะถ้าอาร์เซนอลได้รับ 2 หรือมากกว่ามุมกว่านับมุมของแมนยู
ถ้าอาร์เซนอลได้รับมุมตรงเพิ่มเติม 1 ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันของคุณชนะและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

ในกรณีที่มีมุมและจะต้องนำมา re-(เช่นสำหรับเหม็นในกล่อง) แล้วเท่านั้นมุมหนึ่งจะถูกนับ มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

1st/2nd ครึ่งเอเชียนแฮ

เดิมพันตัดสินตามผลครึ่งที่เกี่ยวข้องเพียง

เวลาพิเศษเอเชียนแฮในการเล่น

ปกติในกฎการเล่นเอเชียนแฮใช้เป้าหมายไม่เพียง แต่ในการนับเวลาพิเศษ คะแนนในช่วงเริ่มต้นของการใช้เวลาจะถือว่าเป็น 0-0

ยอดรวมบัตรเอเชีย

คาดการณ์จำนวนรวมของบัตรในการแข่งขัน สายบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหนึ่งในสี่-card ครึ่งการ์ดทั้งหมดหรือการ์ดที่มีการตั้งถิ่นฐานเดิมพันดังนี้

การ์ดโทรศัพท์สาย 4.5 - หากคุณเดิมพันกว่า 4.5, เดิมพันของคุณชนะถ้ามีมากกว่า 4 บัตรในการแข่งขัน มิฉะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะหายไป หากคุณอยู่ภายใต้การเดิมพัน 4.5, เดิมพันของคุณชนะถ้ามีน้อยกว่า 5 ใบในการแข่งขัน มิฉะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะหายไป

กับสายบัตรตัวเลขทั้งหมดถ้าจำนวนรวมของบัตรในการแข่งขันเป็นเช่นเดียวกับสายบัตรสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะถูกส่งกลับ

การ์ดโทรศัพท์สาย 5.5, 6 - ถ้าคุณเดิมพันมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันระหว่าง 5.5 และบัตรกว่า 6 บัตร เดิมพันของคุณชนะถ้ามีมากกว่า 6 บัตรในการแข่งขัน หากมี 6 บัตรว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันของคุณชนะและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป หากคุณอยู่ภายใต้การเดิมพันเงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ระหว่าง 5.5 บัตรและบัตรต่ำกว่า 6 เดิมพันของคุณชนะถ้ามีน้อยกว่า 6 บัตรในการแข่งขัน หากมี 6 บัตรว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันของคุณจะหายไปและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

นับเป็นใบเหลือง 1 สีแดงนับการ์ดใบนี้เป็น 2 สีเหลืองที่สองจะถูกละเว้นสำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งถิ่นฐาน (เช่นนับบัตรสูงสุดต่อผู้เล่นคือ 3)

การตั้งถิ่นฐานจะทำมีการอ้างอิงถึงหลักฐานทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับบัตรที่แสดงในช่วงที่กำหนด 90 นาทีเล่น บัตรที่แสดงหลังจากเวลาเป่านกหวีดเต็มรูปแบบใดได้รับการเป่าให้ปัดทิ้ง

การ์ดแสดงให้เห็นถึงผู้เล่นที่ไม่ใช่ (เช่นผู้จัดการหรือทดแทนที่เล่นไม่ได้มีส่วนที่ตามมาในเกม) ไม่นับรวม

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว


รวมมุมรวมเอเชีย

คาดการณ์จำนวนรวมของมุมในการแข่งขัน เส้นมุมจะเป็นได้ทั้งไตรมาสที่มุมครึ่งหนึ่งของมุมทั้งหมดหรือมุมที่มีการตั้งถิ่นฐานเดิมพันดังนี้

เส้นมุมของ 8.5 - หากคุณเดิมพันกว่า 8.5 เดิมพันของท่านชนะถ้ามีมากกว่า 8 มุมในการแข่งขัน มิฉะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะหายไป หากคุณอยู่ภายใต้การเดิมพัน 8.5 เดิมพันของคุณชนะถ้ามีน้อยกว่า 9 มุมในการแข่งขัน มิฉะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะหายไป

ด้วยเส้นมุมของจำนวนเต็มถ้าจำนวนรวมของมุมที่เป็นเช่นเดียวกับเส้นมุมสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะถูกส่งกลับ

เส้นมุมจาก 8, 8.5 - หากคุณเดิมพันมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันระหว่างกว่า 8 มุมและกว่า 8.5 มุม เดิมพันของคุณชนะถ้ามีมากกว่า 8 มุมในการแข่งขัน หากมี 8 มุมว่าครึ่งหนึ่งของสัดส่วนการถือหุ้นของคุณจะหายไปและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป หากคุณอยู่ภายใต้การเดิมพันเงินเดิมพันของคุณจะถูกแบ่งออกอย่างเท่าเทียมกันระหว่างอายุต่ำกว่า 8 มุมและอยู่ภายใต้ 8.5 มุม เดิมพันของคุณชนะถ้ามีน้อยกว่า 8 มุมในการแข่งขัน หากมี 8 มุมว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันของคุณชนะและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดของคุณจะหายไป

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

ในกรณีที่มีมุมและจะต้องนำมา re-(เช่นสำหรับเหม็นในกล่อง) แล้วเท่านั้นมุมหนึ่งจะถูกนับ มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ

มุมเอเชียในการเล่น

ตกลงเป็นมุมก่อนเกมเอเชียในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนครบ 90 นาทีได้รับการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นกรณีที่ชำระจะถูกกำหนดแล้ว

1 มุมเอเชียครึ่งในการเล่น

ตกลงเป็นมุมเอเชียก่อนเกมยกเว้นผลการตัดสินทั้งหมดครึ่งเวลาในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนเวลาครึ่งเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานจะถูกกำหนดแล้ว

เส้นประตู

ในกรณีของเกมถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพัน:

เป้าหมายเวลาพิเศษในการเล่น

เป้าหมายเฉพาะในการนับเวลาพิเศษ ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเวลาพิเศษได้เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

สาย 2 เป้าหมาย

เส้นประตูต่ำกว่า 2
- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมาย 0 หรือ 1 คะแนนในการแข่งขัน หากมีสองเป้าหมายที่แน่นอนแล้วสัดส่วนการถือหุ้นจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูกว่า 2
- เดิมพันชนะถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน หากมีสองเป้าหมายว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียหากมี 0 หรือ 1 คะแนนเป้าหมายในการแข่งขัน

โกล์ไลน์ 2,2.5

เส้นประตูภายใต้ 2,2.5
- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมาย 0 หรือ 1 คะแนนในการแข่งขัน หากมีสองเป้าหมายว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะชนะและครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูไป 2,2.5


- เดิมพันชนะถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน หากมีสองเป้าหมายว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกส่งกลับและครึ่งหนึ่งจะหายไป เดิมพันสูญเสียหากมี 0 หรือ 1 คะแนนเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตู 2.5

เส้นประตูภายใต้ 2.5
- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน เดิมพันสูญเสียถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูกว่า 2.5


- เดิมพันชนะถ้ามีสามหรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน เดิมพันสูญเสียถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน

โกล์ไลน์ 2.5,3

เส้นประตูภายใต้ 2.5,3
- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน หากมีเป้าหมายที่สามว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกส่งกลับและครึ่งหนึ่งจะหายไป เดิมพันสูญเสียถ้ามีสี่หรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูไป 2.5,3

- เดิมพันชนะถ้ามีสี่หรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน หากมีเป้าหมายที่สามว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะชนะและครึ่งหนึ่งจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน

เส้นประตู 3

เส้นประตูภายใต้ 3
- เดิมพันชนะถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน หากมีเป้าหมายที่สามแล้วว่าหุ้นจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีสี่หรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน

เส้นประตูกว่า 3


- เดิมพันชนะถ้ามีสี่หรือมากกว่าเป้าหมายในการแข่งขัน หากมีเป้าหมายที่สามว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะถูกส่งกลับ เดิมพันสูญเสียถ้ามีเป้าหมายที่ 0, 1 หรือ 2 คะแนนในการแข่งขัน

เส้นประตูในการเล่น

สำหรับการเดิมพันในการเล่นเป้าหมายทั้งหมดได้รับการพิจารณาโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาจะทำแต้มก่อนหรือหลังการเดิมพันที่วางอยู่

เดิมพันการแข่งขัน
ผู้ทำประตูยอดทีม

เป้าหมายใน 90 นาทีและนับเวลาพิเศษ เป้าหมายของการยิงลูกโทษไม่นับ กฎตายใช้ความร้อน ทีมยกมานี้ใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น

ผู้ทำประตูที่ยอด

เป้าหมายใน 90 นาทีและนับเวลาพิเศษ เป้าหมายในโทษฮึไม่นับ กฎตายใช้ความร้อน ถ้าทำประตูสโมสรไม่มีแล้วเดิมพันทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

ผู้ทำประตูสูงสุด

เป้าหมายใน 90 นาทีและนับเวลาพิเศษ เป้าหมายของการยิงลูกโทษไม่นับ กฎตายใช้ความร้อน (มากกว่าผู้เล่นที่ได้รับ ฯลฯ รองเท้าทองคำ) ทีมยกมานี้ใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้น

สำหรับเอฟเอคัพเป้าหมายนับตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไปรอบที่เหมาะสม

ผลรวมการแข่งขัน / พิเศษ

บัตรการแข่งขันรวม - จำนวนสูงสุดของผู้เล่นต่อบัตรต่อการแข่งขันเป็นหนึ่งในสีเหลืองและสีแดง (เช่นใบเหลืองที่สองนำไปสู่ใบแดงไม่นับ) บัตรที่ได้รับรางวัลในเวลาพิเศษไม่นับ เพียงผู้เล่นนับสนาม (เช่นถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนบนม้านั่งแสดงบัตรก็จะไม่นับตลาดเหล่านี้)

เป้าหมายรวมการแข่งขันเป้าหมายรวมทีมทีมคะแนนสูงสุด - สำหรับตลาดการนำไปใช้ในการแข่งขันทั้งเป้าหมายใน 90 นาทีหรือในการเพิ่มเวลาจะนับ สำหรับตลาดหมายถึงเฉพาะชุดของการแข่งขันเมื่อวันที่กำหนด (s) เป้าหมายฝ่ายเดียวใน 90 นาทีนับ เป้าหมายในโทษฮึไม่นับ

ถ้าเกมถูกเลื่อนออกไปเป้าหมายรวม (สำหรับกลุ่มของเกมในวันที่กำหนด (s)) จะทำเป็นโมฆะ ทีมเกณฑ์การให้คะแนนที่สูงที่สุดความต้องการ 50% ของเกมที่จะเล่นสำหรับการเดิมพันที่จะยืนและกฎข้อที่ 4 (หัก) อาจมีในกรณีของการแข่งขันเลื่อนออกไป

บทลงโทษการแข่งขันไม่ได้รับ / แปลง - บทลงโทษดำเนินการใน 90 นาทีเพิ่มได้ตลอดเวลาและโทษฮึนับทั้งหมด ถ้าการลงโทษจะต้องมีการ re-นำโทษอนุญาตก่อนหน้า (โอบอุ้ม) ไม่นับ

มุมการแข่งขัน - มุมเฉพาะถ่ายใน 90 นาทีนับ

ทีมที่จะไปบุก - ทีมต้องกรอกข้อมูลในการแข่งขันโดยไม่สูญเสียเกมใดหรือผูกขาสองขา

การสูญเสียผ่านทางห่างเป้าหมายเวลาพิเศษหรือการยิงลูกโทษจะหมายถึงตลาดที่มีการตัดสินเป็นอันดับที่

การแข่งขันและผู้ทำประตูสูงสุดคู่ผสม

ในราคาพิเศษที่จะนำมาใช้สัญชาติของผู้ทำประตูเป็นเช่นเดียวกับประเทศที่เลือก กฎตายใช้ความร้อน

คลับเดิมพันการแข่งขันผู้ทำประตู

ในกรณีที่มีการผูกแล้วเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน คะแนนได้ตามเป้าหมายในการนับเวลาพิเศษ เป้าหมายในโทษฮึไม่นับ

ทีมก้าวหน้าไกล

ขึ้นอยู่กับการออกรอบการแข่งขันทีม - โดยไม่คำนึงถึงเวลาพิเศษไกล ฯลฯ ชนะทีมสุดท้ายจะถือว่า

ไกลความคืบหน้า

กฎตายใช้ความร้อน ทั้งหมดในการเล่นหรือไม่

วุฒิการแข่งขัน Ups

ทีมควรจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันก่อนที่จะมีการแข่งขันและลาก่อนจะได้รับรางวัลแล้วการเดิมพันทั้งหมดคุณสมบัติจะทำสำหรับผูกเป็นโมฆะว่า

มคอนติเนนสูงสุด

ขึ้นอยู่กับการตั้งถิ่นฐานรอบออกจากทีมในการแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงเวลาพิเศษ
ชนะทีมสุดท้ายจะถือว่าเป็นยอดทีม กฎตายใช้ความร้อน

ซีซั่นพิเศษ

เดิมพันตัดสินลีกตำแหน่งสุดท้าย / คะแนนรวม จุดรมไม่นับเว้นแต่จะกล่าวถึงเฉพาะในบุคคลพิเศษ

พิเศษแต้มผู้เล่น - เดิมพันจะตัดสินเกี่ยวกับจำนวนของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคะแนนสำหรับสโมสร (s) และในลีก (s) ที่ระบุไว้ในชื่อตลาด

ในการเข้าถึงรอบตัดเชือก

4 ทีมซึ่งเสร็จในตำแหน่งรมและดำเนินการต่อในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะถูกตัดสินให้เป็นผู้ชนะสำหรับตลาดนี้
ตัวอย่างเช่น ทีมที่ได้รับการส่งเสริมการขายอัตโนมัติทั้งหมดบวกกับทีมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 4 ตำแหน่งเพลย์ออฟจะถือว่าแพ้

จะทำให้เสร็จในครึ่งบน / ล่าง

เดิมพันจะตัดสินขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จบอย่างเป็นทางการในตอนท้ายของฤดูกาล

เดิมพันการเนรเทศ

ถ้าทีมจะถูกลบออกจากลีกฤดูกาลก่อนที่ได้เริ่มต้น
การเดิมพันทั้งหมดในตลาดที่จะทำโมฆะและหนังสือการเนรเทศใหม่จะถูกเปิด

พิเศษโอน

คลับของผู้เล่นหมายถึงสโมสรที่ผู้เล่นจะหดตัวลงอย่างถาวร ข้อเสนอสินเชื่อไม่นับ

Soccer สถิติ
ทีมที่มีการ

จำนวนประตูที่ทำได้โดยทีมงานที่ชื่อ 90 นาทีเล่นเฉพาะเวลาพิเศษและบทลงโทษไม่นับ

เป้าหมายรวมผู้เล่น

ผู้เล่นจะต้องใช้บางส่วนในการแข่งขันสำหรับการเดิมพันที่จะยืน
เป้าหมายใน 90 นาทีและนับเวลาพิเศษ เป้าหมายในโทษฮึไม่นับ

ทีมแรกที่มุ่งหน้าไปทางเป้าหมาย

ถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วมุ่งหน้าไปเดิมพันทั้งหมดจะถูกส่งกลับ

รวมมุมรวมมุมในช่วงครึ่งหลัง

มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ โปรดทราบว่านี้นำไปใช้กับทุกตลาดมุม

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาที

มีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

ในกรณีที่มีมุมและจะต้องนำมา re-(เช่นสำหรับเหม็นในกล่อง) แล้วเท่านั้นมุมหนึ่งจะถูกนับ

มุมพิเศษเวลาในการเล่น

มุมเฉพาะในการนับเวลาพิเศษ ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนเวลาพิเศษ
ได้เสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

มีหลายมุม-

หลายมุมผลการคำนวณโดยคูณจำนวนของมุมแข่งขันดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกด้วยจำนวนที่นำมาในช่วงครึ่งหลัง

แฮนคอร์เนอร์

มุมที่ได้รับรางวัล แต่ไม่ได้ถ่ายไม่นับ แฮนดิแค็ถูกนำไปใช้นับโค้งสุดท้ายสำหรับแต่ละทีมเพื่อหาผู้ชนะแต้มต่อ เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก

มุมทางเลือก

การทรุดตัวของตลาดมุมทางเลือกที่จะขึ้นอยู่กับมุมนับรวมในตอนท้ายของการแข่งขัน

เป้าหมายทั้งหมด / จำนวนเป้าหมายในการแข่งขัน / โกล์ทั้งหมดทางเลือกในการเล่น

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

โกล์ไลน์เวลาพิเศษในการเล่น

ปกติในการเล่นกฎเส้นประตูมีเป้าหมายไม่เพียง แต่ในการนับเวลาพิเศษ คะแนนในช่วงเริ่มต้นของการใช้เวลาจะถือว่าเป็น 0-0

เหตุการณ์สิบนาทีในการเล่น

เดิมพันจะตัดสินกับจำนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดสิบนาที
ช่วงเวลา 41-50 และ 81-90 รวมเวลาใด ๆ เพิ่ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเฉพาะภายในระยะเวลาที่พวกเขาจะถูกนำ - ไม่ได้รับรางวัล
ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ในช่วงเวลาที่แล้วเสร็จจะทำโมฆะเว้นแต่การตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว
โปรดทราบว่าสำหรับ 10 นาทีตลาดเสรีเตะ-โทษไม่นับเป็นฟรีคิก
มุมโยน-ins เตะเป้าหมายและลูกฟรีคิกที่จะต้องมีการ re-นำเพียงนับเป็น 1 เหม็นโยน-ins ไม่นับ

เป้าหมายคี่ /

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ 0-0 จะถูกตัดสินแม้จำนวนของเป้าหมาย ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันสำหรับการแข่งขันที่จะถือเป็นโมฆะ

ทั้งสองทีมที่ทำสกอร์

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมมีคะแนนแล้ว 'ใช่' เดิมพันจะถูกตัดสินให้เป็นผู้ชนะและเดิมพัน 'ไม่' เป็นผู้แพ้
มิฉะนั้นถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปหรือยกเลิกโดยไม่มีการให้คะแนนทั้งสองทีมเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

เป้าหมายกองพล

อย่างน้อยสี่ขีดจะต้องเล่นสำหรับการเดิมพันที่จะยืน
รายการที่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะได้รับการระบุเป้าหมาย 2.5

เป้าหมายที่เร็วที่สุด

ทำนายทีมที่จะทำคะแนนเป้าหมายที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเวลาเตะของแต่ละทีมที่เกิดขึ้นจริง
กฎตายความร้อนและกฎข้อที่ 4 (หัก) ใช้
ชำระจะถูกกำหนดโดยในนาทีที่ประตูแรก
ตรงกันกับนับเตะเพลย์ออฟเลื่อนการให้การแข่งขันมีการเล่นในวันเดียวกัน

เป้าหมายสูง / ต่ำ

คาดการณ์ว่าจะมีภายใต้หรือกว่า 2.5 เป้าหมายในการแข่งขัน
ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

นาทีเป้าหมายรวม

ทำนายเวลารวมของทำประตูทุกครั้งในการแข่งขันเช่น เป้าหมายใน 24 นาที 51 และ 59 ให้ขึ้นที่ 134 นาที เป้าหมายใดทำคะแนนในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นนับเป็นครั้งที่ 45 เป้าหมายใดทำคะแนนในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มนับเวลาถึง 90 ควรมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเป็นเวลาของเป้าหมายใด ๆ แล้วเวลาให้บริการโดย PA จะถือว่าเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งถิ่นฐาน

หากการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะจะทำนอกเหนือจากที่

ที่ได้ทำขึ้นแล้ว (เช่นเป้าหมายในนาที 40, 45 และ 60 และถูกทอดทิ้งในนาทีที่ 65 - เดิมพันทำนายกว่าเป้าหมายทั้งหมด 140

นาทีจะจ่ายออกมาเป็นผู้ชนะในขณะที่อยู่ภายใต้การเดิมพันและวงเล็บจะแพ้)

จำนวนไพ่ที่อยู่ในการแข่งขัน
นับเป็นใบเหลือง 1 สีแดงนับการ์ดใบนี้เป็น 2
สีเหลืองที่สองจะถูกละเว้นสำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งถิ่นฐาน (เช่นนับบัตรสูงสุดต่อผู้เล่นคือ 3)

การตั้งถิ่นฐานจะทำมีการอ้างอิงถึงหลักฐานทั้งหมดที่สามารถใช้ได้กับบัตรที่แสดงในช่วงที่กำหนด 90 นาทีเล่น
การ์ดแสดงหลังจากนกหวีดเต็มเวลาใดได้รับการเป่าให้ปัดทิ้ง

การ์ดแสดงให้เห็นถึงผู้เล่นที่ไม่ใช่ (เช่นผู้จัดการหรือทดแทนที่เล่นไม่ได้มีส่วนที่ตามมาในเกม)
ไม่นับรวม.

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาที


มีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

ไพ่ใบแรกที่ได้รับ

ในกรณีของสองคนหรือมากกว่าผู้เล่นที่ได้รับบัตรสำหรับเหตุการณ์เดียวกันแล้ว
ผู้เล่นที่เป็นครั้งแรกที่แสดงบัตรโดยผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งถิ่นฐาน
ทั้งสองใบเหลืองและสีแดงนับสำหรับตลาดนี้

เวลาของไพ่ใบแรก

ทั้งสองใบเหลืองและสีแดงนับสำหรับตลาดนี้

การ์ดทีมแรก / การ์ดถัดไปเดิมพัน

เพียงผู้เล่นนับสนาม

ในกรณีของสองคนหรือมากกว่าผู้เล่นที่จะถูกจองสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน
ผู้เล่นที่เป็นครั้งแรกที่แสดงบัตรโดยผู้ตัดสินจะถือว่าเป็นผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งถิ่นฐาน

สำหรับการพนันวัตถุประสงค์ใบแดงนับเป็นการ์ด 2 ใบ ตัวอย่างเช่นต่อไป 2 ใบเหลืองและ 1 ใบแดงบัตรต่อไปคือการจะถือว่าเป็นบัตร 5

วิธีเป้าหมายต่อไป

ฟรีคิก - เป้าหมายจะต้องทำแต้มได้โดยตรงจากฟรีคิก ภาพหักเหนับให้เมล์ฟรีเตะที่ได้รับรางวัลเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายทำแต้มได้โดยตรงจากเตะมุม

โทษ - เป้าหมายจะต้องทำแต้มได้โดยตรงจากโทษที่มีคนรับโทษแต้มชื่อ

เข้าประตูตัวเอง - ถ้าเป้าหมายถูกประกาศเป็นเป้าหมายของตัวเอง


ส่วนหัว - สัมผัสสุดท้ายของแต้มจะต้องมีหัว

ยิง - ทุกประเภทเป้าหมายอื่น ๆ ที่ไม่รวมข้างต้น

ไม่ได้ประตู

เสื้อหมายเลขรวม

ถ้าเป้าหมายใด ๆ ที่เป็นเป้าหมายของตัวเองเสื้อหมายเลขของแต้มของเป้าหมายของตัวเองจะนับ มันจะนับด้านที่จะให้เครดิตกับเป้าหมาย หมายเหตุนี้จะแตกต่างจากผู้ปกครองสำหรับผู้เล่นคนแรกที่ทำสกอร์

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเดิมพันบนเสื้อหมายเลขใด ๆ ที่ผู้เล่นจะถือว่าการสวมใส่ตลอดทั้งเกมเสื้อที่สวมใส่ในช่วงเริ่มต้นของการเล่น (หรือในกรณีของแทนเมื่อเขามาในสนาม)
ผู้เล่นที่มีเสื้อหมีไม่มีหมายเลขเมื่อครั้งแรกที่เขาเข้าร่วมในสนามเด็กเล่นที่จะได้รับการจัดสรรจำนวน 12

ในกรณีของการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน 90 นาทีมีการเล่นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการตั้งถิ่นฐานของการเดิมพันจะถูกกำหนดแล้ว

อำนาจสูงสุด

ที่เป็นตลาดเป้าหมายมากที่สุดจะถูกนำเสนอในกลุ่มของการแข่งขัน (เช่นบ้านเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่อยู่ห่างเป้าหมายตลาด) ถ้าหนึ่งหรือมากกว่าการแข่งขันจะยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดในตลาดที่จะถือเป็นโมฆะ

ทีมทำประตูแรก / วินาที / ถัดไป


เป้าหมายของตัวเองนับถึงด้านเครดิตโดยมีเป้าหมาย

ทีมที่ทำสกอร์ล่าสุด

เดิมพันจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก

การแสดงทีมงาน

90 นาทีเล่นเพียง คะแนนที่ได้รับรางวัล / หักให้กับทีมของแต่ละคนดังนี้

ชนะการแข่งขัน = 25 แต้ม

วาดการแข่งขัน = 10 แต้ม

แต่ละเป้าหมายคะแนน = 15 แต้ม

แต่ละมุมที่ได้รับและนำตัว = 3 แต้ม

ให้ทำความสะอาดแผ่น = 10 แต้ม

คะแนนก่อนที่นาที 20 = 10 แต้มพิเศษ (สูงสุด 10 คะแนนต่อทีม)

แต่ละใบเหลืองหรือสีแดงที่ได้รับ = 5 แต้มและ 15 แต้มตามลำดับหัก (สูงสุด 20 คะแนนต่อผู้เล่น)

ในกรณีของการแข่งขันไม่ได้รับการเสร็จสิ้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

คะแนนโทษล่าสุด / นางสาว

คาดการณ์ว่าการลงโทษล่าสุดได้รับรางวัลในการยิงจะยิงหรือไม่ - ถ้าการแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

ยิงลูกโทษที่จะไปเสียชีวิตอย่างกะทันหัน

ทำนายว่าจะไปยิงเสียชีวิตอย่างกะทันหันหรือไม่ (เช่น 11 หรือมากกว่าการลงโทษที่นำมา) - ถ้าการแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

ทีมโทษถัดไป

คาดการณ์ว่าการลงโทษของทีมต่อไปจะทำหรือไม่ - ถ้าการแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษหรือทีมไม่ได้ใช้โทษที่กำหนดเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

บทลงโทษทีมแปลง

คาดการณ์จำนวนรวมของการลงโทษทีมคะแนนในการยิงลูกโทษ - ถ้าแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

ทีมการใช้โทษประหารล่าสุด

ทำนายว่าทีมใดจะได้รับการลงโทษล่าสุดในการยิง - ถ้าแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

บทลงโทษแปลงรวม (สายเป้าหมาย)

คาดการณ์จำนวนรวมของบทลงโทษที่ทำคะแนนในการยิงลูกโทษ - ถ้าแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

ยิง - เอเชียนแฮ

เดิมพันทั้งหมดในเอเชียยิงได้ในการเล่นในตลาดที่มีการตัดสินตามความคิดเห็นของบรรทัดสำหรับส่วนที่เหลือของการยิงหลังจากเดิมพันที่ได้รับการตีเช่น บทลงโทษใด ๆ แปลงก่อนที่จะมีการวางเดิมพันจะถูกละเว้นสำหรับวัตถุประสงค์ของการตั้งถิ่นฐาน ถ้าการแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

บทลงโทษแปลงรวม (สูง / ต่ำ)

คาดการณ์จำนวนรวมของบทลงโทษที่ทำคะแนนในการยิงลูกโทษ - ถ้าแข่งขันไม่ได้ไปยิงลูกโทษการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

Sportbladet ซูม (ที่ผู้เล่นจะครอบคลุมเมตรคูณมากที่สุด)

ทั้งหมดในการเล่นหรือไม่ ผู้เล่นที่ระบุไว้เฉพาะนับ เดิมพันจะตัดสินเมื่อซูม Sportbladet สถิติอย่างเป็นทางการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. การเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของ www.Zak168.com ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามรายการดังนี้

• ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

• กฎที่ใช้บังคับกับการเดิมพันของเรา ถือว่าได้รับการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมด

2. ทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อกำหนด

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ จนถึงวันที่เงื่อนไขจะสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ ท่านสามารถยุติการใช้เว็บไซต์นี้ หรือปิดบัญชีของท่านได้ทันที แต่ถ้าหากท่านยังคงใช้เว็บไซต์หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงมีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านได้รับการยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

3. สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ อาจจะผิดกฎหมายในบางประเทศ

(ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ) ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน และท่านรับรองกับเราว่าการพนันไม่ผิดกฎหมายในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยทาง Zak168 จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำของผู้เล่นที่เข้าถึงโดยผิดกฎหมายของพื้นที่ต่าง ๆ

4. บัญชีผู้ใช้งาน

a. ในการเล่นเกมส์ใด ๆ ของทาง Zak168 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อที่จะทำการลงทะเบียนกับเรา ทั้งนี้ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุจากลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านแจ้งมาเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์จะต้องถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ

b. การยอมรับข้อตกลง ทางเราจะมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราโดยทั่วไป ท่านยินยอมที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่เราต้องการ โดยทางเรามีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือล็อกบัญชีของท่านตามดุลพินิจของเรา จนกว่าการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์

c. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ตลอดเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อมูลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

5. รายละเอียดบัญชี

a. ท่านสามารถกำหนดชื่อและรหัสผ่านของท่าน โดยท่านจะต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับสำหรับการเดิมพันทั้งหมด

b. การเดิมพันจะสามารถดำเนินการได้ ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกป้อนอย่างถูกต้อง

c. ถ้าท่านรู้สึกว่ามีบุคคลอื่นที่ทราบชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ท่านควรเปลี่ยนทันที ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อเรา และท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านด้วยตนเอง และห้ามมิให้บุคคลอื่นใด รวมถึงผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ใช้บัญชีของท่านเข้าสู่ระบบ หรือ ใช้งานเครดิตในเกมส์หรือข้อมูลใดจากเว็บไซต์ Zak168 รวมถึงการรับรางวัลโบนัส โปรโมชั่นใด ๆ หากความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ทางทีมงานจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

d. ยอดคงเหลือปัจจุบันและประวัติธุรกรรมของบัญชีของท่านสามรถเข้าดูได้ เมื่อท่านเข้าสู่บัญชีของท่านบนเว็บไซต์

e. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดเครดิตที่คงเหลืออยู่ในบัญชี ณ ช่วงเวลาที่บัญชีถูกทำการระงับ หรือ ยกเลิกจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของบัญชีผ่านช่องทางการจ่ายเงินที่ Zak168 เห็นสมควร นอกจากนี้ ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะการชนะใดก็ตามและริบยอดเครดิตคงเหลือ หรือการชนะอื่นๆ หรือสิทธิใดๆของผู้ใช้บัญชี รวมถึงการใช้บริการใดของผู้ใช้บัญชีภายใน Zak168

f. หากมีข้อขัดข้องใดเกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้เล่น ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้จนกว่าการแก้ไขจะสำเร็จ การร้องเรียนท่านจะต้องแจ้งโดยการเขียนและระบุวันที่ เวลา และรายละเอียดของปัญหานั้น ในการส่งคำร้องเรียนเรื่องข้อปัญหาใดๆ ท่านต้องทำการส่งผ่านอีเมลไปยังพนักงานบริการของเราทางเว็บไซด์ โดยทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทันท่วงที

6. ระงับและปิดบัญชี

a. หากท่านต้องการปิดบัญชีของท่านโปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาและ Zak168 จะคืนเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของท่านทั้งนี้จะต้องมีการหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการถอน การปิดบัญชีของท่านนั้นท่านจะต้องยกเลิกการเดิมพันใดๆที่ได้ทำไว้และยังคงอยู่ในระบบส่วนวิธีการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Zak168

b. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการปิดบัญชีของท่านและจะทำการคืนเงินในส่วนที่เป็นบัญชี (เงินที่ใช้เดิมพันได้) และยังคงเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินโดย ทาง Zak168 มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

c. หากท่านไม่ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ของท่าน เป็นระยะเวลานาน 1 ปี เงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกย้ายออกจากบัญชีสมาชิกของท่าน ภายหลังจากการแจ้งผ่านทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

d. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์และความถูกต้องในการกักเก็บหรือยกเลิกรางวัลโบนัส หากโบนัสดังกล่าวไม่มีการนำเอามาใช้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้ประกาศให้รางวัล

e. ในกรณีที่ทางผู้เล่นใช้โบนัสในการเล่นเกมส์ที่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษจากโบนัสดังกล่าวนี้ได้ ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องในการถอนเงิน จะทำการยกเลิกเงินโบนัส และ ผลชนะที่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทำการระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว หากมีการพบว่าได้ทำการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎข้อนี้

f. Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดหรือระงับบัญชีของท่านได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใด ดังนี้

• ท่านล้มละลาย

• Zak168 เห็นว่าท่านใช้เว็บไซต์ในลักษณะหลอกลวง หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์ไม่พึงประสงค์

• Zak168 เห็นว่าท่านใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาโกง หรือเอาผลประโยชน์ของ Zak168 หรือของลูกค้าท่านอื่น

• Zak168 ถูกร้องขอให้ดำเนินการ โดยตำรวจ หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หรือ ศาล

• Zak168 เห็นว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อ้างถึงมาทั้งหมด ข้างต้นอาจเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

g. ถ้า Zak168 ปิดการใช้งานบัญชีของคุณด้วยเหตุผล ในข้อ f ทั้งหมดข้างต้น ทาง Zak168 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ แม้คุณอ้างว่าขาดทุน หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น Zak168 จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่า Zak168 ไม่ต้องชดใช้ตามความต้องการหรือการเรียกร้องดังกล่าว Zak168 จะมีสิทธิที่จะระงับหรือเก็บจำนวนเงินในบัญชีผู้เล่นทั้งหมดโดยจะไม่อนุมัติการถอนให้แก่ท่านได้ ( รวมถึงโบนัสโปรโมชั่นหรือเงินฝาก )

7. การใช้เว็บไซต์

a. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ Zak168 โดยทาง Zak168 ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยไม่ผิดพลาด ทาง Zak168 ไม่ยอมรับความผิดสำหรับความล้มเหลวใดๆ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของท่านและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใดๆ สำหรับผลของเกมส์จะถูกกำหนดบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับและจัดเก็บโดย Zak168

b. ในกรณีที่ Zak168 ตรวจสอบพบและมีสัญญาการลงโทษต่อลูกค้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมทางทุจริตหรือในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ Zak168 จะระงับการจ่ายเงินให้กับลูกค้าเหล่านี้ที่ถูกสงสัย ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และจะต้องรับผิดชอบในการที่ Zak168 เรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าที่หลอกลวง ทุจริต หรือจากการกระทำความผิดทางกฎหมาย

c. ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หรือส่วนประกอบอื่นๆของซอฟต์แวร์ ทาง Zak168 จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลที่สาม (3rd party) ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดดังกล่าว ทาง Zak168 ขอสงวนสิทธิ์ในลบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากเว็บไซต์และดำเนินการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

d. Zak168 อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์เสนอผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

e. ในบางเวลาเว็บไซต์อาจจะไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน หรืออาจถูกขัดจังหวะในขณะเล่นเกมส์ เพราะเนื่องมาจากการบำรุงรักษาหรือพัฒนาเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆของผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ Zak168 จะเก็บข้อมูลผลการเล่นเกมส์ก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

f. ผลของการเล่นเกมส์ เราไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจและตัดสินใดๆสำหรับผลของการเล่นเกมส์ เพราะผลจากการเล่นเกมส์เป็นผลการตัดสินที่เกิดจากค่ายเกมส์ทั้งสิ้น ผลการตัดสินไม่ได้เกิดจากทาง Zak168 เพราะฉะนั้นความผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นผลจากปัจจัยเทียมหรือทางเทคนิค Zak168 จะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

g. เพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา

h. ห้ามมิให้มีการเล่นเกมส์อัตโนมัติโดยการใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกรวมถึงการดัดแปลงในเกมส์ใดๆหรือข้อมูลของบัญชี มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้ได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกทันทีที่ท่านได้กระทำผิด และบัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ รางวัลที่ท่านได้รับหรือการฝากเงินเข้าจะถูกยกเลิกหรือริบไว้ทั้งหมด รวมไปถึงการดำเนินการทางกฎหมายแพ่งหรืออาญาต่อผู้ที่กระทำความผิด โดยการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านต้องตกลงที่จะยอมรับว่า Zak168 มีกรรมสิทธิ์และสิทธิโดยสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Zak168 ในการยกเลิกบัญชีของท่านเท่านั้น

i. การยอมรับเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากท่านพบว่าซอฟต์แวร์นั้นมีข้อผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ เมื่อท่านถูกผูกพันตามกฎของข้อตกลงนี้ให้งดรับผลประโยชน์ใดจากกลุ่มเหล่านั้น และท่านสามารถดำเนินการแจ้งให้ Zak168ทราบโดยการเขียนร้องเรียนทันที หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามความข้างต้น ทาง Zak168 มีสิทธิที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายตามจำนวน รวมถึง ค่าเสียหายสำหรับการแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเว้นของท่านหรือการกระทำเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น

j. การยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปนี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับว่า Zak168 จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเจตนาปลอมแปลงหรือการเข้าใช้งานอย่างไม่ถูกต้องเพื่อทำการแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์หรือตัวเกมส์ หรือจงใจสร้างความเสียหายหรือทำลายเว็บไซต์หรือตัวเกมส์

โปรโมชั่น


🥳เปิดยูสวันนี้รับไปเลย ฟรี 50 เครดิต🌞

🌲เครดิตฟรี 50 ทำเทิร์น 20 เท่า
🌹ถอนได้สูงสุด 100 บาท

💐เล่นได้กับค่ายเกม FC + MABU (สล็อต) เท่านั้น
🎠หากตรวจสอบพบว่านำไปเล่นค่ายอื่น จะถือว่าเป็นโมฆะทันที

👉1 ยูสเซอร์ รับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

หมายเหตุ:
1.สมาชิกใหม่ต้องยืนยันเลขบัญชีที่หน้าเว็บ ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.สมาชิกสามารถติดต่อรับเครดิตฟรีตลอด 24 ชม. ได้ที่ไลน์ (@zkv10 ) อย่าลืมใส่@ด้วยนะคะ
3.ระหว่างเข้าร่วมโปรดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
4.ระหว่างร่วมโปรชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครดิตฟรีรางวัลทันที
วิธีกดออกโปร : (คลิกที่ สามแท็บมุมซ้ายบน > ประวัติทำรายการ>ข้อมูลโปรโมชั่น คลิกปุ่มออกโปรโมชั่น)

*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

🌟โปรฝากแรกรับฟรี 200 %✨
⚡ฝาก 100 รับ 300 เทิร์น 20 เท่า ถอน 500
⚡ฝาก 300 รับ 500 เทิร์น 18 เท่า ถอน 1,000
💫เล่นได้กับค่าย JILI+FC+MABU+PG (สล็อต+ยิงปลา)
⭐1 ยูสเซอร์ รับได้ทั้ง 2 ชอยซ์
💥ต้องรับโปร 100 รับ 300 ก่อนถึงจะรับ 300 รับ 500 ได้ ❗❗

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

***ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

💖 โปรฮีลใจ 💖

💖ฝาก 200 รับ 400
🏆ทำเทิร์น 20 เท่า ถอนได้สูงสุด 1,000
🎯เล่นได้กับค่าย JILI+FC+PP+PG+JDB (สล็อต+ยิงปลา)
🎲1 ยูสเซอร์ รับได้ 1 ครั้ง ต่อวันเท่านั้น
⏰รับได้ทุกวัน เว้นระยะ 24 ชม.
ในวันนั้นๆต้องไม่รับโปรอื่นๆก่อนรับโปรนี้ ต้องเป็นบิลฝากแรกของวันเท่านั้น

 

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

โปรนาทีทอง... 
    ช่วงเวลา 🕒03:00 ถึง 08:00🕒 ของทุกวัน
🌚รับโบนัสเพิ่ม 15% 🌞
⏳ทำเทิร์น 2 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด 🧭
🌟เล่นได้กับ (สล็อต+ยิงปลา) ทุกค่ายเกม
🙌1 ยูสเซอร์ รับได้ 1 ชอยซ์ ต่อวันเท่านั้น


ฝาก รับ
100 15
200 30
300 50
400 60
500 80
1,000 150
2,000 300

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

👑 โปรซัมเมอร์ พิเศษ แจก 60% 👑
🎯เล่นได้กับค่าย JILI+FC+MABU+PG (สล็อต+ยิงปลา)

1 ยูสเซอร์ รับได้ 1 ชอยซ์ ต่อวันเท่านั้น
📅สามารถรับได้ จันทร์ ถึง วันศุกร์

ยอดฝาก โบนัส เทิร์น ถอน
200 120


ทำเทิร์น 20 เท่า
2,000
400 240 4,000
600 360 6,000
1,000 600 12,000

 

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

🔱โปรเกินต้านจัดเต็ม 110%🔱

⭐ฝาก 300 รับ 330
⭐ฝาก 500 รับ 550
⭐ฝาก 800 รับ 880
🎯ทำเทิร์น 25 เท่า ถอนไม่จำกัด
🎰เล่นได้กับ JDB+JILI+FC+MABU+PG (สล็อต+ยิงปลา)
⏰1 ยูสเซอร์ รับได้ 1 ชอยซ์ ต่อวันเท่านั้น
💥สามารถรับได้เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น

 

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

***ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

🐲 ปีใหม่ ทำใหม่ เริ่มใหม่ 🐲
🎁รีรันใหม่ รับครบไปแล้ว🎁
🏆สามารถรับได้ใหม่อีก 5 ครั้ง🏆
👑โปรในตำนาน ตลอดกาล !!

🎲ฝาก 1,000 รับ 1,000 
🎲ทำเทิร์น 25 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด
🎲เล่นได้กับค่าย JDB+JILI+FC+MABU+PG (สล็อต+ยิงปลา) เท่านั้น
👉1 ยูสเซอร์ รับได้ 5 ครั้ง
เว้นระยะ 24 ชม.
💥เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2023 นี้

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสุกล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที
*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

โปรพันธมิตร x2 แนะนำได้ไม่จำกัด

🌞 แนะนำเพื่อนมาสมัคร รับฟรี 2 เด้ง 💸

เด้งที่ 1 ➡️ รับฟรี 168
เพื่อนมียอดฝากบิล 500 ฿ ขึ้นไป , ภายใน 30 วันที่สมัคร
ผู้แนะนำจะได้ รับฟรีเครดิต 168 บาท 
ทำเทิร์น 2 เท่า ถอนได้ไม่จำกัด
เล่นได้กับ (สล็อต+ยิงปลา) ทุกค่ายเกม
💥เริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2023 นี้

*หากพบเห็นเล่นเกมอื่นจะถือว่า โมฆะ ทันที*

 

เด้งที่ 2 ➡️ รับฟรี 10%
รับทันที 10 % จากยอดเสียของเพื่อน
ตัดยอดเสียอาทิตย์ละครั้ง (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์)
ทำการจ่ายในวันถัดไปหลังตัดยอด (จ่ายทุกๆวันจันทร์)
ไม่ติดเทิร์นถอนได้ทันที (เล่นได้ทุกค่ายเกม)
จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท เวลา 17:00 PM

💥 ขั้นตอนแนะนำเพื่อน

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

*** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

🎁 โบนัสวันเกิด แจกฟรี 500 🎂
🍰ทำเทิร์น 3 เท่า

🍭ถอนได้สูงสุด 5,000 บาท
🧁เล่นได้กับ ทุกค่ายเกม (สล็อต+ยิงปลา) 
✅ยอดฝากสะสมในปี 2022 ต้องมี 30,000 ขึ้นไปถึงจะรับโปรได้
✅ต้องส่งหน้าบัตรเพื่อยืนยันในการรับโปร

รายละเอียดง่ายๆ
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น lv2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.หากอยู่ระหว่างโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
3.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

***ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

สุดพิเศษ โปรแนะนำเพื่อน10%🧊

💰 รับทันที 10 % จากยอดเสียของเพื่อน 💰
- ตัดยอดเสียอาทิตย์ละครั้ง (วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์)📆
- ทำการจ่ายในวันถัดไปหลังตัดยอด (จ่ายทุกๆวันจันทร์)💎
- ติดต่อแอดมิน หลัง 17:00 น. 

- แจกขั้นต่ำ 100 บาท
- สมาชิกต้องมียอดเสียทั้งหมด 1,000  หากน้อยกว่า 1,000 จะไม่ได้รับ
ไม่ต้องทำเทิร์นสามารถถอนได้ทันที !!!  
- 1 ยูสเซอร์สามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัด
🤝


ตัวอย่างการรับ 

- หากดูจากรูป ท่านแรกได้ 50,000 ท่านที่ 2 ได้ 50,000 รับเต็มๆ 100,000 ยิ่งแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ
- ยิ่งแนะนำเพื่อนที่ชอบเติมเงินเล่น ยิ่งได้เยอะนะจ้าาาาาา

วิธีแนะนำ
- ก่อนสมัคร กรอกไอดี เพื่อนที่แนะนำมาได้เลยจ้า


รายละเอียดง่ายๆ
1.เมื่อสมาชิกใหม่ลงทะเบียน สมาชิกใหม่ต้องกรอกข้อมูลไอดีผู้แนะนำที่ถูกต้องเท่านั้นและไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้    
2.จำนวนยอดเสียจาก(ทุกค่ายเกม)ของสมาชิกใหม่ จะถูกนำมาแจกรางวัลให้กับสมาชิกเก่า
3.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที
4.โปรโมชั่นนี้จะนับเฉพาะยอดเล่นเสียจาก(ทุกค่ายเกม)
5.ยอดเล่นเสียของ ระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นนี้ 
(ต้องเป็นยอดเสียที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 
6.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสุกล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที
 -โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่  1/8/2022 เวลา 00:00 น.  เป็นต้นไป
***ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

🔺คืนค่าน้ำ 0.8% ไม่จำกัด ทุกวัน 🎰
💸แจกวันถัดไปของเวลา 17:00 PM🕔
⚡(ลูกค้าต้องเล่นเทิร์น ให้ถึง 125 คะแนน ขึ้นไปถึงจะได้รับ )⚡
💦ค่าน้ำแจกขั้นต่ำ 1 บาทไม่จำกัด💦
🌂เพียงแค่ท่านฝากเงินเข้าเล่น 
จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรนี้ ทันที
🔥รวมค่าย  JDB+CQ9+JILI+FC+RSG
🌊 ยอดเทิร์นไม่รวมกับโปรโมชั่นที่รับ 🌊


รายระเอียด
1.สมาชิกต้องยืนยันตัวตนให้เป็น Lv.2 ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้

2.คืนค่าน้ำขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป ต่ำกว่านั้นจะไม่มีการคืนให้
3.จำนวนเงินที่ได้รับจากโปรนี้จะสามารถทำการถอนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องทำเทิร์น
4.โปรนี้จะนับเฉพราะยอดเทิร์นที่ฝากเงินเล่นแบบไม่รับโปร
5.ยอดเทิร์นระหว่างสมาชิกเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ระบบจะไม่นำมาคิดกับโปรโมชั่นคืนค่าน้ำนี้ 
(ต้องเป็นยอดเทิร์นที่ฝากเงินเข้ามาเล่นเท่านั้น) 
6.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ลุ้ย ร
🎱กิจกรรมทายผลเลขท้าย 2 ตัว 🎱

💰 แจกเครดิตฟรี 500 จำนวน 100 รางวัล
🎲 ทำเทิร์น 10 เท่า ถอนได้สูงสุด 3,000 บาท
🎰 เล่นได้ค่ายเกม JILI + FC (สล็อต+ยิงปลา)

👉🏻ร่วมสนุกง่ายๆได้ที่ Facebook Page > zak168 < 🐻
หรือคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าา(อย่าลืมเข้าfacebookด้วยนะคะ)📲
คลิก>>>https://www.facebook.com/ZAK168v1

หมายเหตุ:
1.สมาชิกใหม่ต้องยืนยันเลขบัญชีที่หน้าเว็บ ก่อนจึงจะสามารถรับโปรโมชั่นนี้ได้
2.สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามตลอด 24 ชม. ได้ที่ไลน์ (@zkv10) อย่าลืมใส่@ด้วยนะคะ
3.ระหว่างเข้าร่วมโปรดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
4.ระหว่างร่วมโปรชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกเงินเครดิตฟรีรางวัลทันที

***ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

🏆แจกกระจายจ่ายทุกวัน รางวัลแชมป์🏆

🎉 จัดอันดับความเก๋า กับ SLOT ทุกค่าย  😲

* แจกทุกวัน แจกทุกสัปดาห์ แจกทุกเดือน เพียงเล่นค่าย SLOT ค่ายใดค่ายหนึ่ง
     เล่นจนเข้าฟรีเกม ใน 1 ตานั้น 10,000 ขึ้นไป มีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล MONEY

👇รายละเอียด ดังนี้ 👇

*รวมสล็อต 6 ค่าย JDB-CQ9-JILI-FC-PG-PP
👑แชมป์ประจำวัน 👑
รางวัลที่ 1 รับ - 6,000
รางวัลที่ 2
รับ - 4,000
รางวัลที่ 3 รับ - 2,000
👑แชมป์ประจำสัปดาห์👑
รางวัลที่ 1 รับ - 10,000
รางวัลที่ 2 รับ - 5,000
👑แชมป์ประจำเดือน 👑
รางวัลใหญ่รับ - 20,000
👉🏻เล่นได้กับ (ทุกค่ายเกม)

【กติกา】
*รางวัลประจำวัน :เล่นได้ยอดเงินสูงสุดจากฟรีเกมใน 1ตาของวันนั้นๆ
  จะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำวัน แบ่งเป็น3รางวัล ตามลำดับคะแนน

*รางวัลประจำสัปดาห์ :เล่นได้ยอดเงินสูงสุดจากฟรีเกมใน 1ตาของประจำสัปดาห์นั้น
  จะได้เป็นผู้ชนะแชมป์ประจำสัปดาห์ แบ่งเป็น2รางวัล ตามลำดับคะแนน

*รางวัลประจำเดือน :นับจำนวนครั้งที่สมาชิกชนะภายในวันนั้นๆ ใครชนะจำนวนครั้งมากที่สุด เป็นผู้ชนะประจำเดือน

*ทำเทิร์น 2 เท่า ถอนไม่จำกัด*
*หมายเหตุ*รางวัลประจำเดือนหากมีผู้ชนะมากกว่า1ท่าน รางวัลจะถูกนำมา(หาร)แล้วแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนผู้ที่ชนะทันที
【เวลาที่แจก】
ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัลในวันถัดไป หลังเวลา 02:00 เป็นต้นไป
【รายละเอียด】
1.เงินรางวัลทั้งหมดจะจ่ายเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และใช้เวลาไทยในการตัดรอบรางวัล 
2.ระหว่างร่วมโปรโมชั่น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล-ธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะตัดสิทธิ์และยกเลิกโมฆะเงินเครติดฟรีรางวัลนั้นทันที

** ZAK168 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ระยะเวลากิจกรรม

May 30 - Jun 27, 2023 12:00 GMT+7

   

   

 

เกมพิเศษ : คลิก[Buy & Play]ในเกมเพื่อซื้อเกมพิเศษ หลังซื้อแล้วจะเปิดใช้อัตโนมัติ

 

ความพิเศษของเกม

1.30/05-27/06:Super Ace, Fortune Gems, Mega Ace, Golden Empire, Golden Joker, Charge Buffalo, Ali Baba, Gold Rush

2.เมื่อชนะสามารถสะสมคะแนนได้ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆ

รายละเอียดกิจกรรม

1.กฎ : วิธีการเล่น : ผู้เล่นจะใช้คะแนนที่ชนะสูงสุดของเกมเดี่ยวเป็นรายการการแข่งขันสำหรับการจัดอันดับบนกระดานผู้นำ
2.รางวัลกิจกรรมลุ้นรับไอเทม ใช้งานเพื่อเข้าสู่ฟรีเกม การใช้งานขึ้นอยู่กับระบบสุ่มของเกม ไปที่เกมเพื่อใช้งาน
3.เข้าเล่นเกมที่กิจกรรมกำหนดไว้ ระบบจะกำหนดผู้เล่นไปยังการแข่งขันที่มีการกำหนดตามระดับLV
 
ข้อควรระวัง

1.การประกาศเวลากิจกรรมจากระบบจะเน้นเวลาประเทศไทยเป็นหลัก

2.มีการจำกัดรางวัลที่ได้รับในการใช้งานและไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลที่ได้รับได้โปรดคลิก img เพื่อใช้งาน

3.เมื่อผู้เล่นเลือกวันเวลาของกิจกรรมแล้ว ไม่สมารถลงทะเบียนซำ้ได้ ตราบใดที่คุณเล่นเกม「กิจกรรมของเกมที่ระบุ」ไว้ และถูกต้องตามเงื่อนไขกิจกรรมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้

4.รายการจะอัปเดตทุกๆ 5 นาที หากผู้เล่นในรายชื่อมีคะแนนชนะทั้งหมดเท่ากัน จะนับ"คะแนนชนะทั้งหมดที่สะสม "ในการจัดอันดับ

5.หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว ภายในเวลา12 ชั่วโมง จะมีการแจกรางวัลไปที่ img ไม่ต้องทำการยื่นเรื่องขอรับรางวัล

6.ในกรณีที่พบกับสถานการณ์พิเศษ ทางการจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับกิจกรรมนี้

7.เมื่อกิจกรรมเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทางการมีสิทธิ์สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า

8.การเปลี่ยนแปลงระดับ LV ในระหว่างกิจกรรม หากมีผลกระทบต่อรายชื่อแข่งขันของผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมได้ จะมีผลในเกมต่อไป

 

May 30 - Jun 27, 2023 12:00 GMT+7

    

   

เกมพิเศษ : คลิก[Buy & Play]ในเกมเพื่อซื้อเกมพิเศษ หลังซื้อแล้วจะเปิดใช้อัตโนมัติ

 

ความพิเศษของเกม

1.30/05-27/06:JILI Caishen, Mayan Empire, Neko Fortune, Boxing King, Crazy Golden Bank, Bone Fortune, Bonus Hunter, Pirate Queen

2.เมื่อชนะสามารถสะสมคะแนนได้ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่ายๆ

รายละเอียดกิจกรรม

1.ผู้เล่นเรียงลำดับตาม [Game Winning Multiplier]. LV0~5: รางวัล 200 อันดับแรก

2.รางวัลกิจกรรมลุ้นรับไอเทม ใช้งานเพื่อเข้าสู่ฟรีเกม การใช้งานขึ้นอยู่กับระบบสุ่มของเกม ไปที่เกมเพื่อใช้งาน

3.เข้าเล่นเกมที่กิจกรรมกำหนดไว้ ระบบจะกำหนดผู้เล่นไปยังการแข่งขันที่มีการกำหนดตามระดับLV

ข้อควรระวัง

1.การประกาศเวลากิจกรรมจากระบบจะเน้นเวลาประเทศไทยเป็นหลัก

2.มีการจำกัดรางวัลที่ได้รับในการใช้งานและไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลที่ได้รับได้โปรดคลิก img เพื่อใช้งาน

3.เมื่อผู้เล่นเลือกวันเวลาของกิจกรรมแล้ว ไม่สมารถลงทะเบียนซำ้ได้ ตราบใดที่คุณเล่นเกม「กิจกรรมของเกมที่ระบุ」ไว้ และถูกต้องตามเงื่อนไขกิจกรรมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้

4.รายการจะอัปเดตทุกๆ 5 นาที หากผู้เล่นในรายชื่อมีคะแนนชนะทั้งหมดเท่ากัน จะนับ"คะแนนชนะทั้งหมดที่สะสม "ในการจัดอันดับ

5.หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว ภายในเวลา12 ชั่วโมง จะมีการแจกรางวัลไปที่  img ไม่ต้องทำการยื่นเรื่องขอรับรางวัล

6.ในกรณีที่พบกับสถานการณ์พิเศษ ทางการจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับกิจกรรมนี้

7.เมื่อกิจกรรมเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทางการมีสิทธิ์สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า

8.การเปลี่ยนแปลงระดับ LV ในระหว่างกิจกรรม หากมีผลกระทบต่อรายชื่อแข่งขันของผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมได้ จะมีผลในเกมต่อไป

ติดต่อเรา


เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 0623782438

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 0626123774

เนื้อหา


เนื้อหา


« Previous

Next »

ดาวน์โหลด


การติดตั้ง ios

 • ขั้นตอน 1

  เปิดเว็บไซต์ด้วย Safari , เลื่อนจอขึ้นสุด และเลือก "share button" .

 • ขั้นตอน 2

  แถบเมนูจะเปิดขึ้นเมื่อเลือกเมนู "เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก"

 • ขั้นตอน 3

  เลือก "Add" เพิ่มบันทึกเว็บไซต์

แอนดรอยด์ - การติดตั้ง

 • ขั้นตอน 1

  เปิดเว็บไซต์โดย Google Chrome เท่านั้น เลือกเมนู จากแทบด้านขวา

 • ขั้นตอน 2

  แถบเมนูจะเปิดขึ้นเมื่อเลือกเมนู "เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก"

 • ขั้นตอน 3

  เลือก "Add" เพิ่มบันทึกเว็บไซต์

Android App - Download

 • ขั้นตอน 1

  เปิดเว็บไซต์โดย Google Chrome เท่านั้น

 • ขั้นตอน 2

  Click App download

 • ขั้นตอน 3

  Click Download app

 • ขั้นตอน 4

  Then click OK

 • ขั้นตอน 5

  Click install

 • ขั้นตอน 6

  Now you have icon app